Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera Działania edukacyjno-promocyjne prowadzone w celu podniesienia poziomu konkurencyjności, wzrostu liczby gospodarstw rolnych sektora farmerskiego przetwórstwa mleka oraz integracji tego sektora

Partner KSOW: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Stowarzyszeniem „Serowarzy Rodzinni”

Termin realizacji: 01.06.2017 - 31.10.2017

Budżet projektu: 156 232,20 zł (w tym wkład własny 37 323,96 zł)

Odbiorcy projektu:

 • rolnicy producenci serów i produktów mlecznych zainteresowani poprawieniem jakości wytwarzanych produktów oraz osoby zainteresowane podjęciem produkcji na małą skalę;
 • powiatowi lekarze weterynarii wydający zgodę na rejestrację czy zatwierdzenie zakładu przetwórczego oraz przeprowadzający cykliczne kontrole;
 • przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem, w tym: doradcy rolniczy, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz organizacji pozarządowych.

Działania i efekty projektu:

 • „Poradnik dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich
  w farmerskim przetwórstwie mleka”, wydrukowany w nakładzie 1000 egzemplarzy. Poradnik został dostosowany do potrzeb farmerskiego i rzemieślniczego przetwórstwa mleka i w sposób syntetyczny przedstawia proste metody oraz działania zrozumiałe oraz możliwe do zrealizowania przez drobnych producentów. W jasny a zarazem dogłębny i specjalistyczny sposób porządkuje podstawowe zasady higieny oraz możliwe zagrożenia podczas wytwarzania produktów mleczarskich. Jest dostosowany do użytku strony kontrolowanej - producentów oraz kontrolującej – służb weterynaryjnych. Wytwórcy produktów mlecznych mają możliwość poznania, na jakie aspekty zwracają uwagę weterynarze podczas czynności kontrolnych, a z kolei lekarze weterynarii mogą oczekiwać lepszego przygotowania ze strony przetwórców do prowadzenia działalności. Na bazie poradnika zostały zrealizowane działania edukacyjno-promocyjne i szkoleniowe związane z upowszechnianiem dobrych praktyk sanitarnych w farmerskim i rzemieślniczym przetwórstwie mleka. Poradnik dystrybuowany był podczas seminariów dla producentów oraz spotkań ze służbami weterynaryjnymi, aby producenci w pełni skorzystali z porad w nim zawartych i zrozumieli, w jaki sposób działać, aby osiągnąć wysoką jakość i efektywność w produkcji a służby weterynaryjne poznały lepiej specyfikę farmerskiej produkcji przetworów mlecznych. Poradnik jest dostępny w bibliotece KSOW.
 • Pięć seminariów z zakresu farmerskiego przetwórstwa mleka dla rolników - producentów serów
  i innych produktów mleczarskich, doradców rolniczych, przedstawicieli lokalnych grup działania oraz organizacji pozarządowych. Seminaria zorganizowane były w województwach z największą liczbą przetwórców mleka (serowarów). W seminariach wzięło udział 190 uczestników. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami sanitarnymi w farmerskim
  i rzemieślniczym przetwórstwie mleka, zawartymi w „Poradniku dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka” zaprezentowanymi przez autora poradnika, poszerzyć wiedzę w zakresie możliwości sprzedaży wytworzonych w gospodarstwie produktów mleczarskich w ramach rolniczego handlu detalicznego, a także zapoznać się z dobrymi praktykami w prowadzeniu farmerskiej serowarni.
 • Osiem spotkań dla powiatowych lekarzy weterynarii oraz inspektorów weterynaryjnych, wydających zgodę na rejestrację czy zatwierdzenie zakładu przetwórczego wytwarzającego produkty pochodzenia zwierzęcego oraz przeprowadzający cykliczne kontrole w zakresie spełnienia sanitarnych wymagań niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa żywności produktów spożywczych wprowadzanych do obrotu rynkowego. W spotkaniach wzięło udział 197 powiatowych lekarzy weterynarii oraz inspektorów weterynaryjnych. Podczas spotkań uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z doświadczeniami producentów serów i innych produktów mleczarskich, w zakresie realizacji wymogów sanitarnych w przetwórstwie mleczarskim w gospodarstwie, przedyskutować rolę analizy zagrożeń jako efektywnego narzędzia kontroli farmerskiego i rzemieślniczego przetwórstwa mleka oraz zapoznać się z treścią oraz zasadami korzystania z "Poradnika dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka” zaprezentowanymi przez autora poradnika.
 • Uruchomienie strony internetowej www.serowarzyrodzinni.pl skierowanej do serowarów farmerskich i rzemieślniczych, członków Stowarzyszenia Serowarzy Rodzinni, niezrzeszonych producentów serów oraz konsumentów, na której prowadzone były działania promocyjne  dotyczące wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka oraz informacje dotyczące realizowanego projektu.
 • Cztery artykuły promujące dobre praktyki, w wytwarzaniu produktów mleczarskich zapewniające produkcję wyrobów w sposób higieniczny oraz bezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów. Artykuły zostały zamieszczone w rolniczych czasopismach branżowych (Przemysł Spożywczy, Farmer, Rynek Spożywczy, Smak i Tradycja).

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju