„Jakość i bezpieczeństwo żywności w małym przetwórstwie rolno-spożywczym”

Partner KSOW: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Czas trwania projektu: 10.08.2018 – 30.09.2018 r.

Budżet projektu: 42 963,50 PLN

Odbiorcy projektu:

mieszkańcy obszarów wiejskich czterech sąsiadujących województw tj. warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, w tym:

  • rolnicy i inni mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani podjęciem małego przetwórstwa rolnego
  • osoby już prowadzący małe przetwórstwo rolno zamierzający wprowadzać zmiany
  • doradcy rolniczy
  • naukowcy

Działania i efekty projektu:

Podniesienie świadomości i wiedzy wśród 71 uczestników przedsięwzięcia w zakresie zachowania bezpieczeństwa i wysokiej jakości wytwarzanej żywności jako warunków podstawowych przy małym przetwórstwie rolno – spożywczym. 71 uczestników wyjazdu studyjnego:

  • w trakcie konferencji nabyło wiedzę z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności wytwarzanej w małych przetwórniach i rozprowadzanej w ramach krótkich łańcuchów dostaw;
  • nabyło wiedzę praktyczną  z zakresu małego przetwórstwa rolno - spożywczego poprzez  poznała dobre praktyki w  małych zakładach przetwórczych na przykładzie innych krajów UE
  • nabyło wiedzę z zakresu procedur dotyczących uzyskania certyfikatu w systemie jakości żywności na przykładzie wybranych producentów.
  • zostało uświadomionych co do konieczności wytwarzania  bezpiecznej i wysokiej jakości żywności jako warunku odniesienia sukcesu w prowadzonej działalności
  • zostało uświadomionych na temat przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez sieciowanie producentów żywności, nowoczesne systemy sprzedaży
  • aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy .

W ramach projektu  zrealizowano 3 wyjazdy studyjne dla 71 uczestników oraz konferencję.


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju