Promowanie alternatywnych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości i krótkich łańcuchów dostaw żywności na przykładzie Austri

Partner KSOW: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w partnerstwie z Małopolskim  Ośrodkiem  Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale oraz Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Czas trwania projektu: 01.04.2018 r. - 30.10.2018 r.

Budżet projektu: 68 880,00 zł

Odbiorcy projektu:

  • doradcy rolni;
  • producenci rolni zajmujący się produkcją żywności wysokiej jakości, przetwórstwem żywności, RHD lub sprzedażą bezpośrednią, czy też osoby, które w tamtym czasie planowały taką działalność;
  • przedstawiciele Lokalnych Grup Działania:
  • przedsiębiorcy związani z branżą rolniczą i agroturystyczną, którzy w znaczący sposób mieli wpływ na kształtowanie się kierunku rozwoju rolnictwa;
  • uczestnicy rekrutowani byli  z czterech województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego (łącznie 42 osób).

Działania i efekty projektu:

  • wyjazd studyjny do Austrii, mający na celu zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania organizacji rolniczych na przykładzie Austriackiej Izby Rolniczej w Wiedniu.  Uczestnicy  poprzez zapoznanie się z dobrymi praktykami, polityką rozwoju obszarów wiejskich, możliwościami wsparcia finansowego w postaci funduszy unijnych i innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi marketingu, przetwórstwa czy związanych z lokalnym systemem sprzedaży żywności, głównie w tzw. krótkich łańcuchach dostaw oraz sprzedaży bezpośredniej, zdobyli wiedzę oraz nowe umiejętności. Zdobyte przez uczestników doświadczenia zostały wykorzystane w praktyce do rozwoju i dopracowania przetwarzanych i wprowadzanych do obrotu produktów rolnych pochodzących z ich gospodarstw. Natomiast doradcy rolni zdobyli niezbędne doświadczenie do świadczenia usług doradczych w tym zakresie.
  • Projekt przyczynił się  do zwiększenia wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestników z zakresu prowadzenia działalności rolniczej oraz wdrażania innowacyjnych metod marketingowych w gospodarstwie rolnym oraz polityce rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja operacji na przykładzie dobrych praktyk poznanych w gospodarstwach na terenie Austrii pozwoliła na wymianę wiedzy i doświadczeń uczestników, zawarcie nowych kontaktów i rozpoczęcie współpracy, podjęcie idei i zaczerpnięcie inspiracji do dalszych działań na obszarze naszego kraju. Dzięki wzorcowi przedsiębiorczych postaw poznanych w trakcie wyjazdu studyjnego, uczestnicy zostali zmotywowani do podjęcia analogicznych działań na obszarze Polski, szczególnie na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Priorytet 3 KSOW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich