Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem

Partner KSOW: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego

Czas trwania projektu: 01.03.2018 - 30.10.2018

Budżet projektu: 152 344,42 zł (w tym wkład własny 39 295,22 zł)

Odbiorcy projektu:

 • członkowie kół gospodyń wiejskich (KGW) i stowarzyszeń, młodzież szkół podstawowych oraz nauczyciele, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego
  z dziewięciu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz lubelskiego.

Działania i efekty projektu:

 • pięć dwudniowych warsztatów dla 58 przedstawicieli z 29 różnych KGW
  i stowarzyszeń z dziewięciu województw Polski. Warsztaty obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy dowiedzieli się, jak wyszukiwać i promować lokalne, regionalne i tradycyjne produkty, poznali krajowe i unijne systemy jakości żywności, zasady wprowadzenia do obrotu żywności regionalnej i lokalnej oraz sprzedaży bezpośredniej. Natomiast w ramach warsztatów kulinarnych, prowadzonych przez szefów kuchni, uczestnicy przygotowywali potrawy swojego regionu i poznali zasady łączenia kuchni regionalnej
  i nowoczesnej. Warsztaty kulinarne były dobrą okazją do wymiany doświadczeń kulinarnych
  i integracji członków poszczególnych KGW i stowarzyszeń;
 • 29 warsztatów kulinarnych dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych
  w dziewięciu województwach. Warsztaty zostały przeprowadzone przez przedstawicieli kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, którzy uczestniczyli w dwudniowych warsztatach. Podczas warsztatów młodzież miała okazję poznać i spróbować lokalnych, regionalnych produktów i potraw, zobaczyć sposób ich przygotowania, a nawet samodzielnie przygotować potrawy pod okiem prowadzących warsztaty. W warsztatach wzięło udział 580 osób;
 • 29 stoisk wystawienniczych, promujących lokalne dziedzictwo kulinarne, podczas 27 imprez dożynkowych lub innych lokalnych imprez. Na stoiskach członkowie KGW i stowarzyszeń prezentowali produkty regionalne pochodzące z poszczególnych województw. Stoiska wystawiennicze były okazją do upowszechnienia wiedzy o produktach tradycyjnych oraz zachęcenia lokalnej społeczności do wykorzystywania rodzimych produktów m.in. w lokalnej agroturystyce i turystyce wiejskiej. Stoiska wystawiennicze odwiedziło ok. 14 500 osób;
 • modyfikacja strony internetowej www.produkty-tradycyjne.pl, na której zostały zamieszczone informacje bezpośrednio związane z tematyką projektu, między innymi: informacje o krajowych i europejskich systemach jakości żywności, blog kulinarny z przepisami przekazanymi przez członków KGW i stowarzyszeń oraz kalendarz warzyw i owoców sezonowych;
 • pięć artykułów promocyjnych nt. produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, krótkich łańcuchów dostaw oraz rolniczego handlu detalicznego, które ukazały się w czasopismach branżowych.

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem
w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju