Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wytwarzania certyfikowanych produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego i wprowadzenie ich do obrotu, poprzez wyjazd studyjny realizowany w hiszpańskim regionie Andaluzji

Partner KSOW: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Czas trwania projektu: 02.05.2018 – 31.10.2018

Budżet projektu: 218 469,50 zł

Odbiorcy projektu:

  • pracownicy naukowi jednostek badawczych (instytutów i uczelni), aktywni na styku rolnictwa i ochrony środowiska;
  • przedstawiciele administracji oraz instytucji około rolniczych.

Działania i efekty projektu:

  • wyjazd studyjny, dzięki któremu  uczestnicy zapoznali się z mechanizmem wytwarzania produktu regionalnego w Andaluzji a także jego certyfikacji, sprzedaży i dystrybucji. Zorganizowane spotkania z naukowcami z Uniwersytetu Kordoby oraz IFAPA, ASAJA a także z  hiszpańskimi doradcami z ministerstwa rolnictwa, specjalistami certyfikującymi produkty wysokiej jakości, rolnikami i producentami z regionu Andaluzji, umożliwiło uzyskanie kompleksowej wiedzy ww. zakresie;
  • dwie tematyczne monografie, składające się z artykułów napisanych przez uczestników wyjazdu.

Więcej informacji na temat certyfikacji, sprzedaży i dystrybucji produktów na przykładzie Hiszpanii i Polski można znaleźć w monografiach pt. „Rozwiązania systemowe dla produkcji żywności
o chronionych nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski”  - dostępna w bibliotece KSOW oraz „Ewaluacja funkcjonalności dla produkcji żywności o chronionych nazwie pochodzenia i oznaczeniu geograficznym w tym produktów regionalnych na przykładzie Hiszpanii i Polski”  - dostępna w bibliotece KSOW  


Priorytet 3 PROW: wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem
w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.