AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ANIMATORA LGD

Partner KSOW: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Fundacją Idealna Gmina i Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

Czas trwania projektu: 15.03.2018 – 15.10.2018

Budżet projektu: 456 717,76 zł

Odbiorcy projektu:

 • przedstawiciele lokalnych grup działania, pracownicy, członkowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zainteresowani uczestnictwem w życiu publicznym, wymianą doświadczeń i działaniami zmierzającymi do podniesienia jakości życia na wsi.

Działania i efekty projektu:

 • dwa szkolenia dla trenerów, którzy prowadzili warsztaty dla animatorów w celu przygotowania materiałów warsztatowych i scenariuszy pod okiem metodyka oraz zapoznania się z zasadami wykorzystania utworzonego internetowego panelu szkoleniowego, jak również praca nad przygotowaniem konkursu. Ze szkoleń skorzystało 60 przedstawicieli z 54 lokalnych grup działania z całej Polski.
 • Cykl trzech warsztatów trzydniowych dla animatorów w 4 regionach kraju:
  • I grupa – woj. pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie;
  • II grupa- woj. dolnośląskie, opolskie, lubuskie, śląskie;
  • III grupa –woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  • IV grupa – woj. świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie),

Program obejmował następujące zagadnienia:

 1. Animacja i charakterystyka animatora - burza mózgów, wymiana doświadczeń na forum całej grupy.
 2. Kapitał społeczny - mini wykład, minmapping, dyskusja w grupie.
 3. Specyfika podejścia Leader – wymiana doświadczeń, oś czasu.
 4. Etapy budowania partnerstw – mini wykład, diagnoza etapu rozwoju partnerstwa w którym pracuje dany animator (praca w grupach), dyskusja na forum grupy.
 5. Komunikacja w pracy animatora - world caffe, ćwiczenia komunikacyjne, symulacja spotkania.
 6. Planowanie wizji lokalnej – mini sesja coachingowa, dyskusja i wymiana doświadczeń.
 7. Wartości osobiste w pracy animatora – praca w parach, dzielenie się doświadczeniami w kontekście wartości, skalowanie wartości, tworzenie wspólnego koła wartości animatora.
 • indywidualne wsparcie tutorskie polegające przede wszystkim na rozwoju osobistym uczestników projektu. Animatorzy dostali mocną dawkę wsparcia, dzięki czemu uwierzyli w siebie, uwierzyli, że to, co zrobią, animując lokalne środowisko, będzie miało głęboki sens. Z tutoringu skorzystało 46 uczestników warsztatów.
 • Praktycznym dopełnieniem warsztatów były cztery wyjazdy studyjne połączone z seminarium regionalnym. Szczególnie istotne podczas wyjazdów studyjnych były praktyczne aspekty pracy animatora i możliwość konsultowania konkretnych, realnych problemów z osobami posiadającymi duże doświadczenie jako animatorzy. Wyjazdy miały zainspirować animatorów do podejmowania podobnych działań na swoim terenie Zadaniem animatorów było wybranie ciekawych miejsc na terenie ich „subregionu”.
 • Konkurs pt. „Od teorii animacji do praktycznej realizacji” dla uczestników projektu, którego celem było zachęcenie do sprawdzenia w praktyce wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu w swoim lokalnym środowisku, a także dalsze rozwijanie kompetencji w zakresie animacji w lokalnych społecznościach. W ramach konkursu przygotowano i nagrodzono 19 prac, w różnorodnych formach od opisów ilustrowanych zdjęciami, prezentacji multimedialnych, filmów, kronik, pamiętników do wiersza.

Tytuły nagrodzonych i wyróżnionych prac:

 • Nagrody:
  • Słowiński Szlak Rybacki – reaktywacja;
  • Z pamiętnika animatora;
  • Ekomuzeum dzieciom;
  • W krainie dźwięków;
  • Sąsiedzkie spotkania w ogrodach, Rybakowo 2018;
  • Odlotowe wakacje w Grochowicach i Chociemyśli;
  • Dziedzictwo lokalne – tradycja i współczesność;
  • Nie chcę dalej pracować za biurkiem;
  • Ile jest we mnie Animatora?
  • Tkamy makatki, gotujemy pierogi;
  • Zagospodarowanie terenu wokół biblioteki w Kocmyrzowie.
 • Wyróżnienia:
  • Projekt dla rodzin „Niech ten czas będzie dla nas”;
  • Z pamiętnika animatorki czyli jak re-animuję moje otoczenie;
  • Wzmocnienie tożsamości lokalnej. Projekt społeczny Pomnik Twórców/Literatów Ślężańskich;
  • Smaczny cień – pamiętnik młodej animatorki;
  • Sołtysa pomysł;
  • Zawsze być wśród ludzi;
  • Ja – animator;
  • Pozytywni ludzie.
 • Konferencja podsumowująca, która została poświęcona wymianie doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji nad rekomendacjami dla FAOW w zakresie dalszych szkoleń animacyjnych. W konferencji zorganizowanej w MRiRW z udziałem podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego uczestniczyło 70 osób. Lokalne grupy działania dla realizacji lokalnych strategii rozwoju powinny posługiwać się animacją jako jedną z najskuteczniejszych metod aktywizowania lokalnych społeczności do twórczego udziału w budowie, a następnie realizacji LSR.

Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 4 KSOW: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy między terytorialnej i międzynarodowej