Zawody branży mięsnej

Partner KSOW: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczpospolitej Polski

Czas trwania projektu: 01.06.2018 – 1.10.2018

Budżet projektu: 155 280,27 zł (w tym wkład własny 26 822,67)

Odbiorcy projektu:

  • mieszkańcy wsi, w szczególności osoby do 35 roku życia, bezrobotni, niepełnosprawni, mniejszości narodowe i osoby wykluczone społecznie.

Działania i efekty projektu:

  • seria sześciu filmów, z czego każdy prezentuje inny zawód branży mięsnej. Filmy powstały w celu promowania zawodów branży mięsnej, w której panuje deficyt pracowników. Można je obejrzeć na kanale YouTube oraz  filmotece KSOW.

Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowaniu miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 11 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie