Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich

Partner KSOW: Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi w partnerstwie z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”, Stowarzyszeniem "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" oraz Telewizją Polską SA Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Budżet projektu: 163 308,48 zł (+ 7 260,00 zł wkład własny)

Czas trwania projektu: 07.02.2018 - 31.10.2018 r. 

Odbiorcy projektu:

  • kobiety w wieku emerytalnym oraz młode kobiety do 35 roku życia (ponad 50% uczestników operacji), niepracujące, mieszkające w gospodarstwach rolnych położonych na terenach wiejskich województw: kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz świętokrzyskiego, w łącznej liczbie 480 osób, zainteresowane podjęciem inicjatywy, jaką jest prowadzenie przyzagrodowego chowu gęsi oraz przetwórstwo i sprzedaż gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego
  • odbiorcy kampanii medialnej, do których należą, poza opisaną powyżej grupą docelową, rolnicy oraz ogół społeczeństwa – w tym osoby zainteresowane prowadzeniem przyzagrodowego chowu gęsi, jak również osoby zainteresowane pozyskiwaniem, bezpośrednio od rolników, produktów przetworzonych w ramach RHD, z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego

Działania i efekty projektu:

  • Przeprowadzono 16 szkoleń, na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Uczestniczyło w nich łącznie 589 osób, w tym niepracujące kobiety wiejskie (poniżej 35 roku życia i w wieku 50+), zainteresowane podjęciem działalności związanej z przyzagrodowym chowem gęsi. Szkolenie obejmowało tematykę z zakresu przyzagrodowego chowu gęsi oraz przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
  • Wyprodukowano 6 audycji telewizyjnych w cyklu „Gęś w skowronkach”, których tematem były zagadnienia przyzagrodowego chowu gęsi oraz przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Na obszarze ww. województw audycje wyemitowano łącznie 74 razy. Oglądalność wyniosła ok. 3,9 mln widzów, w tym 2,6 mln pochodziło ze wsi i małych miast - audycje możesz obejrzeć na naszym kanale YouTube.

Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 11 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie