Wizyta studyjna przedstawicieli polskich lgd w Portugalii

Partner KSOW: Polska Sieć LGD - Federacja Regionalnych Sieci LGD

Czas trwania projektu: 01.07.2018- 31.10. 2018

Budżet projektu: 105 916,50 zł

Odbiorcy projektu:

 • 28 przedstawicieli lokalnych grup działania z Polski w tym: przedstawiciele polskich LGD, które w swoich lokalnych strategiach rozwoju zawarły więcej niż jeden międzynarodowy projekt współpracy, wyłonionych przez Polską Sieć LGD; przedstawiciele LGD z poszczególnych województw; przedstawiciele Polskiej Sieci LGD.

Działania i efekty projektu:

 • Wizyta studyjna przedstawicieli polskich LGD w Portugalii, w ramach której uczestnicy odwiedzili dwie Lokalne Grupy Działania: LAG Terras Dentro 2020 oraz LAG Al Sud Esdime, w których dowiedzieli się jak funkcjonują LGD w Portugalii, poznali zasady dofinansowania przedsiębiorczości i projekty, które powstały za pośrednictwem portugalskich LGD dzięki wsparciu ze środków inicjatywy LEADER/ PROW 2007-2013 i RLKS. Uczestnicy wyjazdu dzięki wizytacji przedsiębiorstw, centrów jeździectwa, idei i biznesu oraz farmy ekologicznej poznali doświadczenia portugalskich LGD związane z:
  • przygotowaniem i realizacją projektów dot. włączenia społecznego;
  • mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, jak również tzw. zielonych miejsc pracy;
  • planowaniem rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru;
  • tworzeniem miejsc pracy na obszarach wiejskich;
  • małym przetwórstwem lokalnym oraz rozwojem zielonej gospodarki.

Wizyta studyjna dała możliwości polskim LGD nawiązania nowych kontaktów z dwoma portugalskimi lokalnymi grupami działania: LAG TERRA DENTO 2020 i LAG AL SUD ESDIME oraz z organizacją  Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local, co w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami.

 Relacja z wizyty studyjnej - pobierz


Priorytet 6 PROW:  Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 4 KSOW: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej