Gospodarstwa opiekuńcze sposobem na aktywizację i dywersyfikację dochodów mieszkańców obszarów wiejskich

Partner KSOW: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale  w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Czas trwania projektu: 01.06.2018– 31.10.2018

Budżet projektu: 144 717,00 zł (w tym wkład własny 21 442,00 )

Odbiorcy projektu:

 • mieszkańcy wsi, zamieszkujący 4 województwa: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie i lubelskie, a w szczególności rolnicy zainteresowani rozszerzaniem działalności o funkcje opiekuńcze;
 • doradcy zajmujący się wdrażaniem nowych inicjatyw na terenach wiejskich
 • przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych - osoby promujące i odpowiadające za procedury formalno-prawne powołania i prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego na terenie danych województw.

Działania i efekty projektu:

 • Szkolenie - w trakcie seminarium poruszona została tematyka gospodarstw opiekuńczych rozumianych podmioty rolnicze realizujące funkcje społeczne. Został przedstawiony wielofunkcyjny rozwój wsi, gdzie wykorzystuje się wiejskie zasoby środowiska naturalnego na potrzeby swego rodzaju terapii w gospodarstwach opiekuńczych. Wdrażanie gospodarstw opiekuńczych w Polsce jest dużym wyzwaniem, które wiąże się z koniecznością poszukiwania odpowiednich form prawnych i organizacyjnych. Podczas seminarium przedstawiono i omówiono następujące zagadnienia:
  • przesłanki rozwoju gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich w Polsce;
  • formy prawne prowadzenia gospodarstw opiekuńczych. Źródła finansowania gospodarstw opiekuńczych;
  • rolnictwo społeczne jako nowa funkcja obszarów wiejskich w wielofunkcyjnym modelu rozwoju obszarów wiejskich;
  • dobre praktyki –przykłady krajowe i zagraniczne gospodarstw opiekuńczych;
  • źródła finansowania gospodarstw opiekuńczych.
 • Wyjazd studyjny do gospodarstw opiekuńczych w Polsce i Holandii poszerzył świadomość i rozumienie uczestników wyjazdu czym może być gospodarstwo opiekuńcze. Zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania wiejskich zasobów środowiska naturalnego przy realizowaniu i prowadzeniu podobnych przedsięwzięć. W programie wyjazdu znalazły się dwa gospodarstwa na terenie województwa zachodnio-pomorskiego oraz 8 gospodarstw  na terenie Holandii.
 • Publikacja (zrealizowana w ramach wkładu własnego) „Gospodarstwa opiekuńcze sposobem na aktywizację i dywersyfikację dochodów mieszkańców obszarów wiejskich”. Wydanie publikacji w wersji papierowej i elektronicznej pozwala na promocję idei „zielonej opieki”. Publikacja prezentuje przykłady gospodarstw opiekuńczych w Polsce i Holandii oraz przybliża czytelnikom kluczowe zagadnienia związane z rolnictwem społecznym w tym:
  • przesłanki rozwoju gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich w Polsce;
  • możliwe formy prawne i organizacyjne prowadzenia gospodarstw opiekuńczych;
  • wybrane źródła finansowania gospodarstw opiekuńczych.

Publikacja dostępna jest w bibliotece KSOW.


Priorytet 6 PROW - Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 11 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie