Publikacja: Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne

Partner KSOW: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Czas trwania projektu: 7.02.2018 – 31.10. 2018

Budżet projektu: 19 341,00 zł

Odbiorcy projektu:

  • Wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w Polsce, jako podmioty zarządzające finansami na najniższym szczeblu administracji oraz kierujące rozwojem obszarów wiejskich tj. 2174 gmin.
  • Wszystkie Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) zajmujące się nadzorem finansowym sprawowanym nad gminami – łącznie 16 RIO.
  • Wszystkie urzędy marszałkowskie jako podmioty wykonujące zadania własne w zakresie m.in. modernizacji terenów wiejskich.
  • Wszystkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz Centralny Ośrodek Doradztwa Rolniczego jako podmioty  którego działalność ukierunkowana jest na m.in. poprawa warunków pracy i życia na polskiej wsi.
  • Publikacja w wersji elektronicznej i książkowej dostępna jest dla szeroko zakrojonej grupy odbiorców poprzez biblioteki uniwersyteckie i biblioteki PAN (minimum 100 bibliotek) tj. studentów, doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych zajmujących się tematyką polityki lokalnej, polityki rozwoju, rozwojem społeczno-gospodarczym, finansami publicznymi, analizą finansową oraz kondycją finansową samorządów lokalnych – 2000 osób.

Działania i efekty projektu:

  • Wydanie publikacji „Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Ujęcie przestrzenne”, w której opublikowano i upowszechniono wyniki przeprowadzonych badań opisujących poziom i strukturę kondycji finansowej gmin oraz powiązanie go z poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w układzie przestrzennym. Zaprezentowano także wypracowaną koncepcję (sposób) pomiaru kondycji finansowej gmin (Rozdział 3). Oparto ją na dotychczasowym dorobku naukowym (krajowym i międzynarodowym) w zakresie analizy finansowej jednostek samorządu lokalnego (szerzej: Rozdział 1 i 2) . W ramach przeprowadzonych badań pomiaru kondycji finansowej wykorzystano bazę danych pozostającą w zasobach Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Skoncentrowano szczególną uwagę na rozpoznaniu przestrzennego zróżnicowania poziomu kondycji finansowej gmin w Polsce (Rozdział 3) oraz wyjaśniono relacje zachodzące pomiędzy wymiarami kondycji finansowej samorządów gminnych (Rozdział 4). W publikacji zidentyfikowano również współzależności pomiędzy poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a poziomem kondycji finansowej oraz różnych jej aspektów (wymiarów) (Rozdział 6). W treści publikacji zaprezentowano także praktyki (założenia, zalecenia), które powinno przyjmować się w kontekście pomiaru kondycji finansowej (Rozdział 3 i Zakończenie) oraz nakreślono możliwości wspierania polityki rozwoju obszarów wiejskich (Rozdział 5 i 6, Zakończenie).  Publikacja dostępna jest w bibliotece KSOW.

Priorytet 6 PROW:  Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa
i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju