TRADYCJA I ROZWÓJ

Partner KSOW: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w partnerstwie z: Podlaską Izbą Rolniczą, Pomorską Izbą Rolniczą, Mazowiecką Izbą Rolniczą

Czas trwania projektu: 15.06.2018– 31.10.2018

Budżet projektu: 43 237,89 (w tym wkład własny 6 650,00)

Odbiorcy projektu:

 • mieszkańcy obszarów wiejskich województw: mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
 • zrzeszeni w grupach formalnych i nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów i muzyki ludowej, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich (w szczególności koła gospodyń wiejskich).

W sumie w wydarzeniu wzięły udział 24 koła gospodyń wiejskich.

Działania i efekty projektu:

 • Konferencja
  • Konferencja była okazją do prezentacji działań podejmowanych przez grupy aktywnych mieszkańców, a w szczególności mieszkanek. Prezentując swoją działalność uczestniczki opowiadały o sukcesach i wyzwaniach jakie podejmowały na rzecz społeczności lokalnych.  Mówiły też o radości i poczuciu wspólnoty jakie daje im wspólna aktywność.
  • Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się także o możliwościach i źródłach finansowania działań na obszarach wiejskich oraz jak z sukcesem przygotować wniosek o grant. Ponadto zapoznali się z tajnikami promocji i sprzedaży produktów przez Internet. Bowiem internet stwarza szanse także dla lokalnych działaczy i producentów.
 • Konkurs - Integralną częścią konferencji  był konkurs kulinarny „Skarby Europy zaklęte w szkle”. Przedmiotem konkursu były przetwory oceniane w następujących kategoriach:
  • domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);
  • domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);
  • domowe przetwory mięsne i rybne;
  • Każda grupa mogła zgłosić do konkursu maksymalnie 1 produkt w każdej z kategorii. Ocena przetworów oraz wręczenie nagród odbyły się podczas konferencji. Do konkursu zostało zgłoszonych 65 przetworów, łącznie przyznano 9 nagród finansowych.
 • Reportaż - audycja trwa ok. 5 minut i stanowi reportaż z konferencji i konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”, a więc zawiera relację z wydarzeń oraz komentarze i wypowiedzi uczestników. Audycja dostępna na portalu KSOW.

Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 3: informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 KSOW: promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich