Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich

Partner KSOW: Świętokrzyska Sieć LGD

Czas trwania projektu: 07.02.2018- 31.10. 2018

Budżet projektu: 147 390,49 zł

Odbiorcy projektu:

  • 100 przedstawicieli lokalnych grup działania z Unii Europejskiej, w tym z Polski.

Działania i efekty projektu:

  • Konferencja "Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich", połączona z warsztatami oraz wizytą studyjną

W ramach konferencji przedstawione zostały przykłady projektów zrealizowanych przez polskie lokalne grupy działania, dotyczące: aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, realizacji projektów dot. jakości życia na wsi lub promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru. Uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach, w trakcie których przedstawiciele grup, które przygotowały na konferencję opisy propozycji projektów współpracy, zaprezentowali je wszystkim zgromadzonym. Dalsze dyskusje prowadzone były w zespołach, zgodnie z zainteresowaniem uczestników udziałem w realizacji poszczególnych projektach. Na warsztatach zostały wypracowane wstępne koncepcje wspólnych projektów współpracy, nad którymi uczestnicy konferencji mieli dalej pracować po powrocie do swoich krajów. Drugiego dnia konferencji została zorganizowana wizyta studyjna do trzech atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego, z których dwie powstały z inspiracji lokalnych grup działania, a trzecia korzysta ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  • Strona Internetowa, na której prezentowane były lokalne grupy działania, których przedstawiciele wzięli udział w konferencji i które planują przygotować projekty współpracy dotyczące tematów operacji wskazanych przez Partnera KSOW.

Priorytet 6 PROW:  Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 4 KSOW: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej