Cztery podejścia jeden cel-wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD

Partner KSOW: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Czas trwania projektu: 1.06.2018 - 25 10. 2018

Budżet projektu: 124 680,72 zł

Odbiorcy projektu:

80 osób w tym: przedstawiciele zarządów LGD, pracownicy biura, koordynatorzy gminni, członkowie rad oceniających wnioski oraz członkowie stowarzyszeń (po 20 przedstawicieli z województwa wielkopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, dolnośląskiego).

Działania i efekty projektu:

  • cykl 12 wyjazdów studyjnych na obszar: LGD Krajna Złotowska, LGD Zielone Bieszczady, LGD Krasnystaw Plus, LGD Partnerstwo Kaczawskie, dzięki którym uczestnicy zwiększyli wiedzę w zakresie promocji i wdrażaniu innowacyjnych narzędzi w oparciu o dziedzictwo kulturowo-przyrodniczego. Realizacja operacji przybliżyła uczestnikom kulturowość poszczególnych obszarów, co dzieli i łączy po zmianach przesiedleńczych po 1945 roku. Pozwoliła poznać dobre rozwiązania w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach poszczególnych partnerów zrealizowanej operacji. Ponadto wyjazdy studyjne umożliwiły partnerom zetknięcie się kulturą i tradycją innych obszarów Polski, co wzbogaciło ich wiedzę i poszerzyło horyzonty.
  • W ramach wyjazdów studyjnych przeprowadzono warsztaty w każdym z odwiedzanych województw. Na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska zrealizowano warsztaty: z malowania motywu haftu krajeńskiego na naczyniach, ceramiczne, z makramy, z planowania partycypacyjnego. Podczas wizyty studyjnej na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus odbyły się warsztaty: z mieszanek ziołowych, serowarskie, kulinarne z pieczenia cebularzy lubelskich, z tworzenia gry terenowej. Natomiast na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie miały miejsce warsztaty: z zielarstwa, ceramiczne, „Plusy i minusy partnerstwa lokalnego”, „Animacja lokalna i narzędzia wykorzystywane w procesie aktywizacji mieszkańców”. Na obszarze Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach: ceramicznych, z wyrobu zapachowych mydełek z zanurzonymi w nich roślinami, z planowania partycypacyjnego, z malowania lampionów.
  • Zajęcia praktyczne w formie warsztatów, dały szansę nauczenia się nowych umiejętności i zetknięcia z żywą kulturą odwiedzonego obszaru.
  • Seminarium „Cztery podejścia jeden cel” podsumowujące odbyte wyjazdy studyjne, podczas którego prelegenci przedstawili tematy: Walory przyrodnicze i kulturowe szansą na rozwój regionu-prezentacja, „Kuchnia regionalna szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, „Wsie tematyczne i zagrody edukacyjne szansą na edukację regionalną”, „Certyfikacja Marki Lokalnej jako wyróżnik regionalny”. Końcowym punktem seminarium była dyskusja podczas, której uczestnicy wypracowali rekomendacji na przyszłość w perspektywie wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju oraz zmiany zapisów w dokumentacji na nową perspektywę.

Priorytet 6 PROW:  Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa
i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na obszarach wiejskich

Działanie 4 KSOW: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej