Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne

Partner KSOW: Fundacja EKOOSTOJA

Czas trwania projektu: 1.06.2018 - 31 10. 2018

Budżet projektu: 172 527,16 zł (w tym wkład własny 18 308,04 zł)

Odbiorcy projektu:

 • 300 osób w wieku powyżej 18 lat zamieszkujących na terenie województw: łódzkiego, śląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego, w szczególności na terenach wiejskich.

Działania i efekty projektu:

 • 20 szkoleń, w podziale na grupy:
  • podstawowa, do której skierowane były tematy z zakresu:
   • Charakterystyki owadów zapylających, rodzaje i zagrożenia wyginięciem
   • Budowy ula i rodzajów uli
   • Porad praktycznych z zakresu gospodarki pasiecznej
   • Powiększenia pasieki
   • Wykorzystania pożytków i rodzajów roślin miododajnych
   • Matek pszczelich w gospodarce pasiecznej
   • Asortymentu produktów pszczelich
   • Chorób pszczół i ich zwalczanie
   • Przygotowania rodzin do zimowli
   • Prawnych regulacji prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów pszczelich
  • zaawansowana, która zapoznała się z poniższymi tematami
   • Budowa ula i omówienie rodzajów uli
   • Porady praktyczne z zakresu gospodarki pasiecznej
   • Powiększenie pasieki
   • Hodowla matek pszczelich na własny użytek
   • Choroby pszczół i ich zwalczanie

W ramach szkoleń przeprowadzono także zajęcia praktyczne w pasiece obejmujące prezentacje pasieki i pracowni pasiecznej wraz z wyposażeniem, prezentacje ramek wraz z pszczołami, omówienie i prezentacje asortymentu produktów pszczelich, prezentacje gospodarki pasiecznej w praktyce.

 • przeprowadzenie działań promocyjnych szkolenia, w tym wydanie ulotek i plakatów
 • wydanie kalendarz pszczelarskiego - dostępny w bibliotece KSOW
 • 300 przeszkolonych osób, które nabyły wiedzę z zakresu ochrony owadów zapylających.

Priorytet 6 PROW:  Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działania 11 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie