Moja SMART wieś.IDEA i FAKT

Partner KSOW: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Czas trwania projektu: 01.05.2020–31.07.2021  

Budżet projektu: 122 859,24 zł  

Odbiorcy projektu:

Grupę docelową stanowiły osoby i podmioty, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich. W konkursie wzięło udział ponad 100 przedstawicieli siedmiu województw. Założenia konkursu przewidywały brak ograniczeń wiekowych wśród uczestników, również forma prawna uczestnictwa była dowolna. Ideą konkursu było dążenie do rozpoznania znajomości problematyki smart villages wśród różnych grup społecznych.

Działania i efekty projektu:

  • realizacja konkursu przyczyniła się do zwiększenia możliwości stosowania innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich poprzez wdrażanie nowego instrumentu, jakim jest koncepcja smart villages. W ramach projektu przygotowano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz jego upowszechnienia, w tym przygotowanie regulaminu, materiałów informacyjnych i promocyjnych. Kolejnym etapem prac była praca kapituły konkursu w zakresie selekcji zgłoszeń według kryteriów ustalonych w regulaminie, oceny prac i wyłonienia laureatów, przygotowania i wydruku dyplomów. Zgłoszone na konkurs prace zarówno w części IDEA, jak i FAKT powiększyły bank przykładów inteligentnych rozwiązań na wsi, który wpisuje się w priorytet PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Konkurs trwał od 1 lipca 2020 (wówczas konkurs został ogłoszony) do 15 lutego 2021 r. Otrzymano 108 zgłoszeń ze wszystkich województw, w tym 52 prace w części FAKT i 56 w części IDEA. Kapituła Konkursu przyznała 16 nagród pieniężnych. Dodatkowo dwie nagrody pieniężne (wyróżnienia) sfinansował Patron Medialny konkursu. Zwycięskie prace są dostępne na stronie http://www.irwirpan.waw.pl/794/wydarzenia/gala-wreczenia-nagrod-w-ii-konkursie-moja-smart-wies-idea-i-fakt
     
  • gala wręczenia nagród odbyła się 15 czerwca 2021 roku w Warszawie w Pałacu Staszica. W spotkaniu wzięły udział 43 osoby reprezentujące uczestników konkursu Moja SMART wieś, w tym laureaci konkursu i ich osoby towarzyszące, Kapituła konkursu, pracownicy IRWiR PAN i zaproszone osoby zainteresowane tematyką konkursu. Podczas gali wręczono laureatom konkursu dyplomy oraz czeki. Laureaci zaprezentowali swoje inicjatywy rozpowszechniając w ten sposób działania realizowane w swoich społecznościach. W wyniku konkursu zidentyfikowano innowacje społeczne podejmowane w przestrzeni wiejskiej oraz działania zmierzające do poprawy jakości życia.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW:

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju