Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli.

Partner KSOW: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, Lokalna Grupa Działania Perła Jury, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.

Czas trwania projektu: 01.05.2021–31.10.2021

Budżet projektu: 85 740,00 zł

Odbiorcy projektu:

 • przedstawiciele wnioskodawcy projektu,
 • przedstawiciele każdego partnera projektu,
 • przedstawiciele spółdzielczości,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich,
 • przedstawiciele jednostek naukowych,
 • przedstawiciele JST,
 • przedstawiciele przedsiębiorców,
 • rolnicy indywidualni.

Działania i efekty projektu

 • Wyjazd studyjny do Chorwacji.
  • Podczas wyjazdu studyjnego zostały zaprezentowane dobre praktyki w zakresie:
   • małego przetwórstwa w gospodarstwach rolnych,
   • tworzenia i funkcjonowania łańcuchów dostaw,
   • form współpracy rolników w systemach dystrybucji żywności lokalnej,
   • działania systemu transferu wyników badań z nauki do praktyki rolniczej,
   • innowacyjnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

    Uczestnicy wyjazdu bezpośrednio skonfrontowali swoje doświadczenia z tym co zobaczyli w ramach wizyt studyjnych. Przykłady dobrych praktyk mogą zostać bezpośrednio wdrożone na obszarze polskiej wsi poprzez działalność instytucji i organizacji, których przedstawiciele brali udział w wyjeździe.                                                                                                                   
 • Opracowanie i wydanie 200 egzemplarzy broszury informacyjnej zawierającej informacje z tematyki wyjazdu studyjnego, — dzięki niej, większa ilość mieszkańców obszarów wiejskich zapozna się z chorwackim systemem transferu wiedzy i innowacji. Broszura pozwoliła upowszechnić zdobytą wiedzę i doświadczenia  wśród szerszego grona odbiorców potencjalnie zainteresowanych obszarem tematycznym (naukowcy, doradcy, rolnicy, spółdzielcy, mieszkańcy wsi itp.).

Priorytet 1 PROW: Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.