Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim na przykładzie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa, zwłaszcza producentów winorośli.

Partner wiodący: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego

Projekt realizowany będzie z udziałem trzech dodatkowych partnerów KSOW: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych w Krakowie, Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku oraz Lokalną Grupą Działania Perła Jury w Łazach.

Realizacja projektu rozpoczynasię: w dniu 01 maja 2021 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania:  85 740,00 zł

Celem głównym jest zapoznanie się z systemem  transferu wiedzy i informacji/innowacji w rolnictwie chorwackim oraz tworzeniem wartości dodanej na poziomie gospodarstwa na przykładzie gospodarstw z uprawą winorośli.                                                           

Cele szczegółowe operacji:

  • Wizyta studyjna do Chorwacji:

- rozpoznanie mocnych stron systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie chorwackim w kontekście polskiego systemu,

-  rolę Uniwersytetu, jednostek doradczych  i innych aktorów uczestniczących w systemie transferu wiedzy do gospodarstw,                                                                                                                           

- innowacyjne inicjatywy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i pozarolniczej na obszarach wiejskich oraz form współpracy/integracji poziomej i pionowej w rolnictwie,

- tworzenie wartości dodanej na poziomie gospodarstwa i podnoszenie dochodów rolniczych w małych gospodarstwach,

- upowszechnianie zasad sprzedaży bezpośredniej i skracania łańcuchów dostaw,

- rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki.

  • Broszura wydana po wyjeździe studyjnym

- poszerzenie dostępu do informacji z tematyki wyjazdu studyjnego, przez co większa ilość mieszkańców obszarów wiejskich zapozna się z chorwackim systemem transferu wiedzy i innowacji, przykładami w zakresie tworzenia wartości dodanej na poziomie gospodarstwa poprzez przetwórstwo surowców roślinnych i zwierzęcych, dodatkową działalność pozarolniczą ale związaną z gospodarstwem i lokalnymi kanałami dystrybucji żywności.

Formy realizacji operacji: wyjazd studyjny, publikacja/materiał drukowany

Operacja skierowana jest do:

  • dla grupy 20 osób z terenu województwa małopolskiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego: trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli spółdzielczości, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, trzech przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, czterech rolników indywidualnych

Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.