„Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski

Partnerzy KSOW: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., przy zaangażowaniu merytorycznym dodatkowego partnera Fundacji „W Dobrą Stronę”.

Czas trwania projektu: 10.07.2020 r.–31.10.2021 r.

Budżet projektu: 747 960,00 zł

Odbiorcy projektu:

Grupę docelową stanowili w dużej merze młodzi rolnicy, którzy zgodnie z badaniami są najbardziej zainteresowani wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań w swoich gospodarstwach rolnych.
Ze względu na charakter przekazu wykonujący operację Partner KSOW zakładał, że użytkownikami Platformy Videosfera Agro mogli być rolnicy z całej Polski. Badania dotyczące użytkowników Internetu pozwalają na stwierdzenie, że budowanie zainteresowania tą formą przekazu ma największe perspektywy i gwarantuje najlepsze dotarcie do grupy docelowej.

Działania i efekty projektu

Głównym celem projektu było wsparcie wdrażania innowacji w polskim rolnictwie poprzez upowszechnianie wiedzy na temat  dobrych praktyk i nowoczesnych rozwiązań stosowanych
w polskim rolnictwie (już funkcjonujących i sprawdzonych jako skuteczne).

Cele szczegółowe projektu to:

  • Upowszechnienie wiedzy i rozwój kompetencji związanych z generowaniem innowacyjnych rozwiązań (z wykorzystaniem wiedzy profesjonalnej) i zarządzaniem projektami innowacyjnymi poprzez produkcję filmów, publikacją artykułów prasowych, konkursy, udział w targach i seminaria.
  • Rozwój kompetencji związanych ze współpracą poprzez współpracę projektową, upowszechnienie wiedzy o systemie wsparcia dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć w rolnictwie w ramach seminariów.
  • Identyfikacja poprzez przeprowadzenie konkursu dotyczącego rolnictwa na obszarach wiejskich i wyłaniającego najlepsze praktyki.
  • Upowszechnienie poprzez komunikację i promocję najlepszych przykładowych dobrych praktyk związanych z rolnictwem.
  • Rozpowszechnienie wiedzy na temat przygotowania innowacyjnych rozwiązań związanych z tworzeniem ofert w rolnictwie.

Planowane formy realizacji projektu:

Promocja i popularyzacja nowoczesności była realizowana za pomocą platformy informacyjnej, na której będą publikowane w pierwszej kolejności filmy, które zostaną zrealizowane na terenie całej Polski. Filmy będą pokazywać dobre praktyki i niekonwencjonalne rozwiązania technologiczne wdrażane albo niedawno wdrożone przez polskich rolników oraz promowane przez pozostałych uczestników rynku rolnego – producentów maszyn i urządzeń, dostawców innowacyjnych materiałów siewnych, nowoczesnych rozwiązań ekologicznych czy systemów produkcyjnych. Projekt zakłada nakręcenie dziewięćdziesięciu filmów, które będą prezentowane na platformie Videosfera Agro. W trakcie jego realizacji planowane są przedsięwzięcia skłaniające użytkowników Platformy do różnorodnych interakcji, co w założeniu autorów ma prowadzić nie tylko do wymiany informacji i wzbogacania wiedzy o nowoczesnym rolnictwie, ale także do zwiększenia zainteresowania rzeczywistym wdrażaniem innowacji w produkcji rolnej.

Przewidziane są działania w mediach społecznościowych oraz organizacja konkursu „Agromistrz Roku 2021”.

Dodatkowym wsparciem przekazu mają być teksty dotyczące problematyki przedstawianej w filmach, które będą w każdym z etapów projektu publikowane w ogólnopolskim miesięczniku „Wieści rolnicze”. Teksty te będą w specjalny sposób wyróżnione tak, żeby w naturalny sposób kojarzyły się z przekazem w intrenecie.

Projekt jest wzbogacony o trzy seminaria, które odbędą się w trakcie dużych imprez targowych: „Agrotech”, „Opolagra” i „Agroshow” Bednary. W czasie tych imprez targowych Partner KSOW realizujący operację będzie też miał stoiska promujące Platformę Videosfera Agro, na których zaplanowano projekcję filmów zamieszczonych już na Platformie oraz szeroką akcję informacyjną
i promocyjną.Co dzieje się w ramach projektu?