„Videosfera Agro” – Platforma informacyjna upowszechniająca innowacyjne i dobre praktyki w rolnictwie na terenie Polski

Partner wiodący: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.

Projekt jest realizowany przy zaangażowaniu merytorycznym dodatkowego partnera Fundacji „W Dobrą Stronę”

Czas trwania projektu: 10.07.2020 r. – 31.10.2021 r.

Kwota dofinansowania: 747 960,00 zł

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie wdrażania innowacji w polskim rolnictwie poprzez upowszechnianie wiedzy na temat  dobrych praktyk i nowoczesnych rozwiązań stosowanych
w polskim rolnictwie (już funkcjonujących i sprawdzonych jako skuteczne).

Cele szczegółowe projektu to:

  • Upowszechnienie wiedzy i rozwój kompetencji związanych z generowaniem innowacyjnych rozwiązań (z wykorzystaniem wiedzy profesjonalnej) i zarządzaniem projektami innowacyjnymi poprzez produkcję filmów, publikacją artykułów prasowych, konkursy, udział w targach i seminaria.
  • Rozwój kompetencji związanych ze współpracą poprzez współpracę projektową, upowszechnienie wiedzy o systemie wsparcia dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć w rolnictwie w ramach seminariów.
  • Identyfikacja poprzez przeprowadzenie konkursu dotyczącego rolnictwa na obszarach wiejskich i wyłaniającego najlepsze praktyki.
  • Upowszechnienie poprzez komunikację i promocję najlepszych przykładowych dobrych praktyk związanych z rolnictwem.
  • Rozpowszechnienie wiedzy na temat przygotowania innowacyjnych rozwiązań związanych z tworzeniem ofert w rolnictwie.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią w dużej merze młodzi rolnicy, którzy zgodnie z badaniami są najbardziej zainteresowani wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań w swoich gospodarstwach rolnych.
Ze względu na charakter przekazu wykonujący operację Partner KSOW zakłada, że użytkownikami Platformy Videosfera Agro mogą być rolnicy z całej Polski. Badania dotyczące użytkowników Internetu pozwalają na stwierdzenie, że budowanie zainteresowania tą formą przekazu ma największe perspektywy i gwarantuje najlepsze dotarcie do grupy docelowej. Dodatkowym argumentem za tezą mówiącą o możliwości pozyskania wielu użytkowników Platformy jest forma przekazu – filmy i informacje video są uznawane obecnie za najskuteczniejszą formę przekazywania informacji, łatwą w percepcji i skuteczną w płaszczyźnie edukacyjnej (transfer wiedzy).

Planowane formy realizacji projektu:

Promocja i popularyzacja nowoczesności ma być realizowana za pomocą platformy informacyjnej, na której będą publikowane w pierwszej kolejności filmy, które zostaną zrealizowane na terenie całej Polski. Filmy będą pokazywać dobre praktyki i niekonwencjonalne rozwiązania technologiczne wdrażane albo niedawno wdrożone przez polskich rolników oraz promowane przez pozostałych uczestników rynku rolnego – producentów maszyn i urządzeń, dostawców innowacyjnych materiałów siewnych, nowoczesnych rozwiązań ekologicznych czy systemów produkcyjnych. Projekt zakłada nakręcenie dziewięćdziesięciu filmów, które będą prezentowane na platformie Videosfera Agro. W trakcie jego realizacji planowane są przedsięwzięcia skłaniające użytkowników Platformy do różnorodnych interakcji, co w założeniu autorów ma prowadzić nie tylko do wymiany informacji i wzbogacania wiedzy o nowoczesnym rolnictwie, ale także do zwiększenia zainteresowania rzeczywistym wdrażaniem innowacji w produkcji rolnej.

Przewidziane są działania w mediach społecznościowych oraz organizacja konkursu „Agromistrz  Roku 2021”.

Dodatkowym wsparciem przekazu mają być teksty dotyczące problematyki przedstawianej w filmach, które będą w każdym z etapów projektu publikowane w ogólnopolskim miesięczniku „Wieści rolnicze”. Teksty te będą w specjalny sposób wyróżnione tak, żeby w naturalny sposób kojarzyły się z przekazem w intrenecie.

Projekt jest wzbogacony o trzy seminaria, które odbędą się w trakcie dużych imprez targowych: „Agrotech”, „Opolagra” i „Agroshow” Bednary. W czasie tych imprez targowych Partner KSOW realizujący operację będzie też miał stoiska promujące Platformę Videosfera Agro, na których zaplanowano projekcję filmów zamieszczonych już na Platformie oraz szeroką akcję informacyjną
i promocyjną.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.


Co dzieje się w ramach projektu?