Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2014-2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski (analiza regionalna) II etap badań

Realizacja projektu rozpoczyna się 1 czerwca 2020r. i kończy 31 października 2021r.

Kwota dofinansowania: 55 000 zł

Celem operacji jest zbadanie stanu i zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu poprawy jakości życia PROW 2014-2020 oraz roli tych środków we wspieraniu zmian. W związku z kontynuacją badań podjęta zostanie próba analizy porównawczej w relacji do poprzedniego okresu programowania.

Cele szczegółowe obejmują:

 • Sporządzenie zestawu cech diagnostycznych opisujących poszczególne komponenty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • Konstrukcja miary syntetycznej dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • Pomiar zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich dla lat 2014 i 2019
 • Przedstawienie zróżnicowania regionalnego badanego zjawiska
 • Zmierzenie pozyskanych środków przez samorządy lokalne w ramach PROW 2014-2020
 • Ocena wpływu realizacji działań PROW 2014-2020 na poszczególne komponenty rozwoju zrównoważonego

Formy realizacji operacji

Projekt zakłada przeprowadzenie i opracowanie wyników badań, wydanych w postaci recenzowanej ekspertyzy i upowszechnienie w formie monografii (wydruk  200 egz.). Monografie zostaną wysłane do najważniejszych akademickich ośrodków naukowych.

Operacja skierowana jest do:

 •  władz lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce (2175); jako podmioty, które kreują bezpośrednio rozwój lokalny i wytyczają jego kierunki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju;
 • 16 samorządów województw w zakresie zadań dot. polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, samorząd wraz z Urzędem Marszałkowskim odpowiada za wytyczane kierunki rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem zadań powierzonych z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej, odnowy wsi, a także rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności;
 • pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, których umiejętności i kompetencje wpływają na poziom zdolności instytucjonalnej podmiotu, choćby w wymiarze umiejętności pozyskiwania i zarządzania środkami zewnętrznymi;
 • organizacji pozarządowych działających na terenie obszarów wiejskich w Polsce, uczestniczących w procesie rozwoju obszarów wiejskich, włączenie tych podmiotów poprzez rozwój sieci współpracy i wymianę doświadczeń pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów lub kreowanie nowych,
 • mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce,  dla których przestrzeń wiejska jest miejscem życia i realizacji zadań rozwojowych, często się z nią utożsamiają, poprzez otwarte postawy władz lokalnych mogą być aktywnymi aktorami w procesie rozwoju.

Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.