„Rewolucja genomowa narzędziem rentownej hodowli”

Partner KSOW: Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o.o.

Czas trwania projektu: 02.01.2021–31.10.2021

Budżet projektu: 36 937,72 zł ( w tym wkład własny 8392,72 zł)

Odbiorcy projektu:

hodowcy bydła mlecznego z województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego.

Działania i efekty projektu:

dwie konferencje w formule online dla 172 hodowców bydła mlecznego, podczas których uczestnicy mieli możliwość poznania głównych zalet oraz wpływu genomiki na prowadzenie opłacalnej produkcji mleka i hodowli bydła, z wykorzystaniem selekcji genomowej.
Omówiono oraz poddano dyskusji zagadnienia dotyczące wpływu implementacji selekcji genomowej w stadzie na poprawę wyników produkcyjnych, postęp hodowlany oraz identyfikację defektów genetycznych np. cech związanych z płodnością, a tym samym poprawę wskaźników rozrodu w stadzie. Hodowcy mieli możliwość wymiany doświadczeń między sobą, praktykami, oraz specjalistami z dziedziny genetyki i rozrodu.
Każdy z uczestników webinarium, otrzymał prezentacje wygłoszone podczas konferencji online.


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.