Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych w Polsce

Partner wiodący: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Realizacja projektu rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2020 r. i kończy się w dniu 29 października 2021 r.

Kwota dofinansowania: 442 330,92 zł

Celem projektu jest określenie wymiernego wkładu prac urządzeniowo-rolnych – w tym głównie scaleń gruntów – w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich w Polsce.

Cele szczegółowe obejmują:

 • Opracowanie ekspertyz obejmujących wypracowanie metodyki i dokonanie oceny prowadzonych prac na 8 obiektach scaleniowych z 4 województw.
 • Rozpropagowanie wyników ekspertyz poprzez przeprowadzenie ogólnopolskiego seminarium, wydanie publikacji drukowanej oraz stworzenie strony internetowej operacji.
 • Zwiększenie wiedzy społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów dotyczących możliwości wynikających z realizacji prac urządzeniowo-rolnych, do czego mogą się przyczynić wyżej wymienione działania promocyjne.

Formy realizacji projektu:

Wydanie publikacji pt. „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych” , która zostanie udostępniona uczestnikom ogólnopolskiego seminarium oraz rozdystrybuowana bibliotekom, instytucji zarządzającej PROW 2012-2020 – Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wybranym instytucjom i ośrodkom naukowym zajmującym się pracami urządzeniowo-rolnymi w Polsce.

Opracowanie trzech ekspertyz dotyczących oceny wkładu prac urządzeniowo-rolnych, w tym głównie scaleń, w realizację korzyści środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich w Polsce, jako centralne elementy operacji:

Ekspertyza nr 1  „Opracowanie metodyki i zakresu oceny wkładu prac urządzeniowo-rolnych w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich w Polsce”;

Ekspertyza nr 2 „Ocena wkładu zrealizowanych prac urządzeniowo-rolnych w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich na przykładzie 4 obiektów – po jednym obiekcie z województw (alfabetycznie): dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego w perspektywie PROW 2007-2013 lub 2014-2020”;

Ekspertyza nr 3 „Ocena wkładu założeń do projektów scalenia gruntów w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich na przykładzie 4 obiektów – po jednym obiekcie z województw (alfabetycznie): dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego zrealizowanych w perspektywie PROW 2014-2020”.

Organizacja ogólnopolskiego seminarium pn. „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych” dla kadry kierowniczej i przedstawicieli podmiotów, które są lub powinny być zaangażowane w prace urządzeniowo-rolne.

Utworzenie strony internetowej pn. „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych”, służącej upublicznieniu wyników operacji.

Projekt skierowany jest do:

 • Rolników i właścicieli gruntów, na których nie realizowano dotychczas prac urządzeniowo rolnych oraz kadry kierowniczej i przedstawicieli podmiotów, które powinny być zaangażowane w prace urządzeniowo-rolne we wszystkich województwach
 • Urzędów Gmin,
 • Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych,
 • Urzędów Wojewódzkich (departamenty/wydziały merytoryczne),
 • Urzędów Marszałkowskich (departamenty, wydziały merytoryczne),
 • Samorządów lokalnych,
 • Oddziałów Terenowych Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa,
 • Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
 • Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • Regionalnych Zarząd Gospodarki Wodnej oraz podległych im Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych,
 • Oddziałów Terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.