Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych w Polsce

Partner KSOW: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Czas trwania projektu: 01.07.2020–29.10.2021

Budżet projektu: 432 071,71 zł

Odbiorcy projektu:

 • rolnicy i właściciele gruntów na których nie realizowano dotychczas prac urządzeniowo-rolnych,
 • przedstawiciele podmiotów potencjalnie zaangażowanych w prace urządzeniowo-rolne we wszystkich województwach:
  • urzędy gminy,
  • wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych,
  • urzędy wojewódzkie (departamenty, wydziały merytoryczne),
  • urzędy marszałkowskie (departamenty, wydziały merytoryczne),
  • lokalne samorządy,
  • oddziały terenowe krajowych ośrodków wsparcia rolnictwa,
  • ośrodki doradztwa rolniczego,
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
  • regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz podległe im zarządy zlewni i nadzorów wodnych,
  • oddziały terenowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Działania i efekty projektu:

 • Celem projektu było zwiększenie wiedzy społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów w zakresie możliwości wynikających z realizacji prac urządzeniowo-rolnych.
 • W ramach projektu wydano publikację pod tytułem „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych” , która została rozesłana w formie elektronicznej uczestnikom ogólnopolskiego seminarium, a także została wydana bibliotekom, instytucji zarządzającej PROW 2012-2020 – Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz wybranym instytucjom i ośrodkom naukowym zajmującym się pracami urządzeniowo-rolnymi w Polsce.
 • Opracowano trzy ekspertyzy (ekspertyza I / ekspertyza II / ekspertyza III) dotyczące oceny wkładu prac urządzeniowo-rolnych (w tym głównie scaleń) w realizację korzyści środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich w Polsce — były to centralne elementy projektu.
 • Dla kadry kierowniczej i przedstawicieli podmiotów, które są lub powinny być zaangażowane w prace urządzeniowo-rolne, zorganizowano ogólnopolskie seminarium o nazwie. „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych”.
 • Utworzono stronę internetową o nazwie  „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych”, dla upublicznienia wyników operacji.

Priorytet 1 PROW: Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.