Pogłębione badanie smart villages w Polsce – wybrane przykłady

Partner KSOW: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2020 r. i kończy się w dniu 28 października 2021r

Kwota dofinansowania: 99 909,68 zł 

Celem projektu jest realizacja pogłębionego badania terenowego w 10 lokalizacjach w Polsce, w którym zidentyfikowane zostaną mechanizmy odpowiadające za powodzenie we wdrażaniu rozwiązań z zakresu smart villages oraz opublikowanie wyników badania w formie monografii naukowej.

Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, w których planowane są pogłębione wywiady ze względu na zidentyfikowane na ich obszarze rozwiązania z zakresu smart villages oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich, jednostek samorządu terytorialnego, doradztwa rolniczego, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych, w tym uczelni i instytutów badawczych (odbiorców monografii naukowej). Grupa docelowa jest zróżnicowana zarówno pod względem funkcji, kompetencji, przypisanych zadań, obszarów działań, ale także pod względem terytorialnym – obszar realizacji operacji obejmuje bowiem cały kraj.

Formy realizacji projektu:

  • Badanie (pogłębione wywiady badawcze przy wykorzystaniu ustrukturyzowanego kwestionariusza ankietowego metodą PAPI);
  • Publikacja (monografia naukowa).

Badanie smart villages w Polsce – przykłady 10 gmin przeczytaj


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.