„Dobre praktyki po belgijsku”

Partner KSOW: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Czas trwania projektu: 15.06.2018 – 31.10.2018

Budżet projektu: 241 972,33

Odbiorcy projektu:

  • dorady i rolnicy z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Działania i efekty projektu:

  • dwie wizyty studyjne dla 50 osób. Uczestnicy wyjazdu nabyli wiedzę oraz poznali dobre praktyki w Belgii w zakresie zrównoważonego wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, polegające na skracaniu drogi „od pola do stołu”; wytwarzaniu konkurencyjnych towarów rynkowych metodami przyjaznymi dla środowiska; wzrastającej roli rolnictwa w rozwoju obszarów wiejskich (tworzenie miejsc pracy na wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, integrowanie społeczności lokalnych); poprawie stanu środowiska naturalnego; zwiększeniu walorów turystycznych wsi (rozwój agroturystyki, turystyki kulinarnej, enoturystyki);
  • dwudniowa konferencja podsumowująca projekt na temat zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. W spotkaniu uczestniczyło 80 osób. Podczas konferencji uczestniczący w wyjazdach studyjnych przedstawili poznane praktyki i wskazali ich wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Wykłady ugruntowały i usystematyzowały wiedzę słuchaczy odnośnie krótkich łańcuchów dostaw, małego przetwórstwa i działań z przedsiębiorczości na wsi oraz znaczenia zrównoważonego rozwoju dla wsi i całego społeczeństwa.

Priorytet 2 PROW: zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW:

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju