Rozwój współpracy sieciowej związanej w produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra

Partner KSOW: Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz Fundacją Nauka i  Edukacja dla Agrobiznesu w Warszawie

Czas trwania projektu:  01.03.2018 – 31.10.2018 r.

Budżet projektu: 47 497,13 PLN

Odbiorcy projektu byli:

Członkowie klastra Bezpieczna Żywność oraz podmioty zrzeszone w Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego. Klaster bezpieczna żywność zrzeszała wówczas 31 członków:

 • producentów żywności,
 • przetwórców,
 • instytucje naukowe
 • organizacje otoczenia biznesu.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego  zrzeszała wówczas producentów, liczącą ponad 200 członków. Działania seminaryjne i warsztatowe w ramach operacji zostały skierowane do członków obu organizacji z terenu województwa mazowieckiego oraz województw sąsiadujących, które w wyniku analizy zostały zidentyfikowane jako potencjalni partnerzy odpowiadający charakterystyce merytorycznej i mogący stanowić potencjalnie sąsiadujące ogniwa łańcucha wartości.

Działania i efekty projektu:

Upowszechnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania sieci kooperacji
w szczególności organizacji o charakterze klastrowym, a następnie identyfikacja możliwości współpracy i aktywizacja producentów żywności w ramach klastra, umożliwiająca podjęcie wspólnych inicjatyw i rozwiązań związanych z:

 • dystrybucją produktów żywnościowych;
 • budową marki produktów żywnościowych w ramach klastra.

W działaniach łącznie udział wzięło 67 podmiotów należącej do grupy docelowej.

Efektami operacji było:

 • opracowana analiza „Potencjalni partnerzy klastra „Bezpieczna żywność”, do pobrania w bibliotece KSOW, która  obejmowała  następujące zakresy tematyczne:
  • Rynek produktów lokalnych w województwie mazowieckim i województwach sąsiednich do województwa mazowieckiego;
  • Identyfikację i wykaz potencjalnych partnerów klastra Bezpieczna Żywność;
  • Obszary współpracy i wspólnych inicjatyw klastra z zidentyfikowanymi partnerami;
  • Możliwe modele współpracy podmiotów w ramach klastra, w szczególności w oparciu o dobre praktyki.
 • Opracowana broszura ,,Klaster bezpieczna żywność” – znajdziesz ją w bibliotece KSOW.
 • Przeprowadzone seminarium pt. „Współpraca w ramach klastra Bezpieczna żywność” dla 29 uczestników – dostęp do wiedzy;
 • Przeprowadzone trzy warsztaty dotyczące rozwiązań związanych z dystrybucją produktów żywnościowych oraz budową marki produktów żywnościowych w ramach klastra  – praktyczny trening dla możliwej współpracy w terminach:
  • 16 października - 13 osób
  • 23 października - 12 osób
  • 30 października – 13 osób

Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 9 KSOW: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji