Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej

Partner KSOW: Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji w Olsztynie w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży oraz firmą Agrotech Robert Pośnik z siedzibą w Białobrzegach

Czas trwania projektu: 01.05.2018 – 31.10.2018

Budżet projektu: 182 761,89 PLN

Odbiorcy projektu:

 • Gospodarstwa rolne,
 • Producenci nawozów sztucznych oraz ich główni dystrybutorzy,
 • Producenci nasion oraz ich główni dystrybutorzy,
 • Ośrodki doradztwa rolniczego – doradcy rolni państwowi i prywatni,
 • Producenci maszyn rolniczych oraz ich główni dystrybutorzy,
 • Producenci urządzeń pomiarowych UAV, odbiorników GPS, czujników, sensorów montowanych w maszynach rolniczych, innych urządzeń diagnostycznych,
 • Stacje chemiczno – badawcze,
 • Szkoły rolnicze,
 •  Uczelnie wyższe rolnicze i Instytuty naukowo badawcze,
 • Administracja rządowa i samorządowa.

 

Działania i efekty projektu:

 • wykonanie/wytworzenie narzędzia w postaci platformy  e-learingowej w technologii www służącej do edukacji w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi w obszarze rolnictwa precyzyjnego
 • przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z zakresu tematyki wykorzystania technologii GIS oraz zobrazowań satelitarnych umożliwiających stosowanie procedur Rolnictwa Precyzyjnego oraz wprowadzające do wymagań Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2025, powstały materiały szkoleniowe i edukacyjne, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych oraz wirtualnych mających na celu wzrost wiedzy i świadomości na temat dostępnych technik nowoczesnego zarządzania gospodarstwem rolnym.
 • Przeprowadzenie konferencji upowszechniająca rezultaty projektu
 • szereg działań promocyjno-upowszechniających takich jak: opracowanie strony www, która była medium informacyjnym na temat idei projektu oraz działań projektowych ale także była repozytorium materiałów edukacyjnych prezentowanych w czasie szkoleń/konferencji. Ponadto opublikowano materiały promocyjne w prasie branżowej zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 11 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie