Przetwórstwo oparte na lokalnych zasobach szansą rozwoju dla polskich sadowników

Partner KSOW: Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania

Termin realizacji: 01.07.2018 - 31.10.2018

Budżet projektu: 168 000,00 zł

Odbiorcy projektu:

  • producenci/sadownicy specjalizujący się  w produkcji jabłek;
  • przedstawiciele Lokalnych Grup Działania;
  • przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego.  

Działania i efekty projektu:

wyjazd studyjny do Francji i Hiszpanii miał charakter szkoleniowy i umożliwił wymianę doświadczeń między producentami (sadownikami), doradcami rolniczymi oraz przedstawicielami LGD. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z funkcjonującymi we Francji i Hiszpanii organizacjami producentów/ przetwórców oraz poznali relacje rolnik - przetwórstwo - handel. Spotkali się również z władzami regionalnymi i uzyskali informacje nt. rozwoju gospodarstw prowadzących produkcję sadowniczą oraz małe przetwórstwo w kontekście wysokości dochodów rolników. W trakcie wyjazdu studyjnego, uczestnicy odwiedzili gospodarstwa sadownicze, zakłady przetwórcze oraz organizacje zajmujące się promocją cydru. Udział w wyjeździe przyczynił się do podniesienia wiedzy w zakresie organizacji przetwórstwa jabłek (produkcja jabłecznika) pod kątem prawnym, organizacyjnym, marketingowym i finansowym na terenie Francji i Hiszpanii oraz w zakresie produkcji jabłecznika. Uczestnicy wyjazdu poznali zasady współpracy w sektorze rolnym w oparciu o lokalne zasoby oraz przekonali się jak rozwijać gospodarstwa prowadzące produkcję sadowniczą oraz małe przetwórstwo w kontekście wysokości dochodów rolników. Zdobyte doświadczenia wpłynęły na wzrost umiejętności praktycznych uczestników w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej. Uczestnicy operacji na co dzień dzielą się wnioskami i informacjami pozyskanymi w trakcie wyjazdu z innymi producentami w kraju co już zaowocowało wzrostem ilości gospodarstw zajmujących się produkcją cydru. Efekty operacji wpłynęły bezpośrednio na rozwój obszarów wiejskich tj. rozwój obszarów wiejskich oparty na strategicznym myśleniu o zrównoważonym rozwoju kraju, spójności terytorialnej i optymalnym wykorzystaniu zasobów polskiej wsi.


Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju