Konkurs AgroLiga 2018 – etap wojewódzki

Partner KSOW: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie
z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Czas trwania projektu:  15.03.2018  – 30.09.2018

Budżet projektu:    181 874,62 PLN

Odbiorcy projektu:

 • rolnicy, właściciele gospodarstw rolnych uczestniczących w konkursie
 • właściciele i przedstawiciele firm z otoczenia rolnictwa.
 • mieszkańcy obszarów wiejskich
 • uczestnicy konkursu lat ubiegłych
 • doradcy rolniczy
 • przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych
 • przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa
 • przedstawiciele mediów.

Działania i efekty projektu:

Podniesienie jakości realizacji programu i nastąpiło to poprzez wzrost liczby osób poinformowanych o działaniach PROW wspierających rozwój rolniczej i pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020:

 • wyłoniono Mistrza i Wicemistrza w kategoriach Rolnicy oraz Mistrza i Wicemistrza w kategoriach Firmy w 4 województwach, którzy uzyskali wysokie wyniki ekonomiczne, stosując innowacyjne rozwiązania technologiczne i korzystali ze wsparcia finansowego w ramach funduszy europejskich.
 • rozpropagowano informacje wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dalszego rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając wsparcie finansowe z funduszy UE.
 • nastąpiło zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dywersyfikacji prowadzonej działalności przy udziale funduszy europejskich.
 • wyłoniono 16 laureatów (Mistrzów i Wicemistrzów) w 4 województwach Polski północno-wschodniej (mazowieckie, podlaskie, lubelskie, warminsko-mazurskie)
 • zorganizowano seminaria w których  uczestniczyło w czterech województwach w sumie 691 osób. Mieszkańcy obszarów wiejskich północno-wschodniej Polski dzięki uczestnictwu oraz informacjom i publikacjom zawartych w internecie i prasie na temat konkursu dowiedziało się więcej o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wparciu finansowym w ramach PROW 2014-2020, co przyczyniło się do podniesienia jakości realizacji Programu. Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu była promocją zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 • nastąpiło zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dywersyfikacji prowadzonej działalności przy udziale funduszy europejskich;
 • uczestnicy czterech seminariów konkursowych przekazywali i będą przekazywać zdobytą wiedzę w swoim najbliższym otoczeniu na obszarze Polski północno-wschodniej.

Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 12 KSOW: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich