Dziedzictwo kulturowe wsi polskiej

Partner KSOW: Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

Termin realizacji: 01.05.2018 - 30.09.2018

Budżet projektu: 17 670,40 zł (w tym wkład własny 7 470,40 zł)

Odbiorcy projektu:

 • mieszkańcy obszarów wiejskich;
 • przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych;
 • przedstawiciele szkół wyższych;
 • przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego;
 • przedstawiciele szkół rolniczych;
 • przedstawiciele placówek i stowarzyszeń oświatowo-rolniczych;
 • przedstawiciele organizacji rolniczych i producentów rolnych;
 • przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej;
 • przedstawiciele mediów i wydawców.

Działania i efekty projektu:

 • W ramach zorganizowanej przez Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego konferencji poruszono zagadnienia dotyczące dziedzictwa kulturowego polskiej wsi, w trakcie której uświadomiono uczestnikom potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego dla ogółu społeczeństwa i przyszłych pokoleń. Uczestnicy konferencji zdobyli wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów Polski, w tym charakterystycznego dla niego języka, zwyczajów, strojów, tradycji, czy też budownictwa. Kultury kształtowanej przez wiele pokoleń i nierzadko kultywowanej po dzień dzisiejszy. Prelegenci ukazali i podkreślili jak ważne jest pielęgnowanie tradycji patriotycznych, niepodległościowych, obyczajów, czy świąt ludowych stanowiących nasze dziedzictwo. Wskazali oni również potrzebę udokumentowania niematerialnych elementów kultury wiejskiej, które przetrwały w miejscowej tradycji, bądź zachowały się tylko w źródłach archiwalnych. W trakcie konferencji poruszona została również kwestia ochrony krajobrazu wiejskiego. Uczestnicy uświadomili sobie, że o tym czy ten krajobraz będzie nośnikiem regionalnej tożsamości, decydują nie tylko konserwatorzy, projektanci, czy planiści, ale również sami mieszkańcy. Prelegenci podkreślili zatem problematykę ochrony krajobrazu kulturowego w planowaniu i projektowaniu przestrzeni wiejskiej. Zagadnienie to zostało zaprezentowane w oparciu o badania zapisów dokumentów planistycznych, a także wybranych projektów zagospodarowania wiejskich przestrzeni publicznych. Prelegenci ukazali, które cechy krajobrazu, są przez planistów i projektantów uwzględniane, a które najczęściej pomijane. Jakie cechy ulegają zatarciu, a które są twórczo rozwijane. Zaprezentowano zarówno przykłady pozytywne jak i  negatywne, wskazując  przy tym rozwiązania, których zastosowanie zapewniłoby ochronę i kontynuację lokalnej tożsamości w rozwoju i przekształcaniu terenów wiejskich. Ponadto uczestnicy konferencji zostali zachęceni do pracy na rzecz ich własnych społeczności lokalnych, a co za tym idzie do tworzenia wspólnych projektów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i upowszechniania wiedzy na ten temat. W trakcie konferencji zostały również zaprezentowane już zrealizowane projekty współpracy dotyczące m.in. renowacji zabytkowych obiektów, ochrony rękodzieła charakterystycznego dla danego regionu, czy też produktów regionalnych. Wszystkie te projekty przyczyniły się do rozwoju obszarów wiejskich poprzez podniesienie jakości życia na wsi czy też tworzenia nowych miejsc pracy. Sformułowane w trakcie konferencji wnioski odniosły się do kwestii ochrony tradycji materialnego i niematerialnego dziedzictwa przed zjawiskiem nadmiernej komercjalizacji i globalizacji.
 • Wszelkie poruszone w trakcie trwania konferencji zagadnienia zostały w skrótowy sposób opisane w pokonferencyjnej publikacji pod tym samym tytułem, którą można znaleźć w bibliotece KSOW.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju