Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich

Partner KSOW: Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie w partnerstwie z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne w Nałęczowie

Czas trwania projektu:  02.05.2018 – 30.09.2018

Budżet projektu: 490 293,26 zł

Odbiorcy projektu:

  • mieszkańcy wsi prowadzący lub planujący podjęcie działalności turystycznej,  prowadzący działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich
  • podmioty prowadzące lub planujące podjęcie działalności turystycznej na wsi z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego
  • turyści korzystający lub chcący skorzystać z bazy turystyki wiejskiej

Działania i efekty projektu:

Zidentyfikowanie, rozpowszechnienie i rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce. Cel ten został osiągnięty poprzez organizację nowego konkursu związanego z dobrymi praktykami w turystyce na ww. obszarach.

Dzięki konkursowi stworzono pierwszy w Polsce katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej.  Znajdziesz go w bibliotece KSOW. Zebrane doświadczenia w kreowaniu produktów turystycznych na wsi stały się dla innych cennym drogowskazem w rozwoju i wprowadzaniu w życie własnych pomysłów. Konkurs przyczynił się do stworzenia wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu. Liderzy turystyki wiejskiej których wyłoniono, poprzez odpowiednie zaprezentowanie swojej oferty, działania promocyjne, a także angażowanie się w powstawanie materiałów narzędziowych i poradnikowych, służą teraz swym doświadczeniem innym podmiotom i osobom działającym w tym sektorze turystyki, a także tym, którzy taką działalność dopiero chcieliby rozpocząć. Konkurs pokazał, że jest właściwym narzędziem identyfikacji dobrych praktyk w turystyce wiejskiej.

  • Konkurs  „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk”  który miał na celu wyłonienie liderów w turystyce wiejskiej w czterech różnych kategoriach.  Dlatego też Polska Organizacja Turystyczna doceniła tych, którzy potrafią skutecznie przyciągać turystów na wieś i umilać im pobyt. Wybrała 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej spośród wszystkich nadesłanych 115 zgłoszeń w ramach konkursu.
  • Publikację w zakresie wybranych w ramach konkursu najlepszych praktyk związanych z turystyką na obszarach wiejskich. Treść i opisy w publikacji są opisane w sposób zachęcający do podróżowania i korzystania z atrakcji turystycznych dostępnych na obszarach wiejskich w postaci folderu i będą wzbogacone co najmniej jednym z elementów ilustracyjnych typu mapa, zawiera zdjęcia, oraz  opisany został tam każdy z wybranych w konkursie laureat.
  • Promocję wyników konkursu w Internecie polegająca na  upowszechnianie wyłonionych 12 praktyk w mediach społecznościowych np. Facebook, Instagram, Youtube), na blogach podróżniczych, lifestylowych, (banner/news/artykuł)  czy na stronach blogerów którzy opisywali  wybrane w konkursie najlepsze atrakcje turystyczne z obszarów wiejskich

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 12 KSOW: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich