Promocja materiału hodowlanego o wysokim potencjale genetycznym siedmiu gatunków zwierząt z województw Zachodniej i Południowej Polski na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku

Partner KSOW: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w partnerstwie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Czas trwania projektu: 26.03.2018 – 28.09.2018

Budżet projektu: 155 185,55  zł ( w tym wkład własny 18 957,06 zł)

Odbiorcy projektu:

 • Hodowcy, rolnicy indywidualni, zootechnicy (Gospodarstw Rolnych i Spółek KOWR, Spółdzielni Rolniczych),
 • reprezentanci – specjaliści: Związków Branżowych (Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej, Krajowa Rada Drobiarstwa Izby Gospodarczej w Warszawie, Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie, Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Poznaniu, Krajowy Związek Hodowców Królików, Wielkopolski Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Poznański Okręgowy Związek Rolników Kółek i Organizacji  Rolniczych w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza,
 • pracownicy naukowi uczelni rolniczych oraz uczniowie i studenci szkół i uczelni o kierunkach rolniczych,
 • pracownicy WIR, ODR-ów, spółek inseminacyjnych (Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach, SHiUZ Bydgoszcz),

z następujących województw: lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, łódzkie.

Działania i efekty projektu:

 • Udział w I Regionalnej wystawie zwierząt hodowlanych w dniach 9–10.06.2018 r. w Sielinku k/Opalenicy, gdzie zaprezentowano sześć gatunków zwierząt: bydło mleczne, bydło mięsne, konie, owce i kozy, drób, króliki. W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomory świń nie było możliwe wystawienie świń. Zapewniono hodowcom, zgodnie z zawartymi umowami, zwrot kosztów przygotowania i prezentacji zwierząt. Z możliwości wsparcia skorzystało 62 wystawców wystawiających 255 zwierząt.
 • Zorganizowano konkurs na najlepsze zwierzęta reprezentujące poszczególne województwa. Przyznano i wypłacono 14 nagród finansowych w kategoriach zwierząt: bydło mleczne, bydło mięsne, konie, owce i kozy, drób (za stadko), króliki.  
 • Przeszkolono ponad 130 osób uczestniczących w pokazie i prezentacji zwierząt z zakresu umiejętności oceny zwierząt do celów hodowlanych. Podczas wyceny i prezentacji zwierząt miała miejsce praktyczna edukacja hodowców i rolników. Wskazywano sposoby i możliwości prowadzenia ukierunkowanej hodowli inwentarza w zalecanym typie budowy, tj. charakteryzującej się ukierunkowaniem na uzyskanie wzorcowego eksterieru.
 • Przeprowadzono działania promocyjne dotyczące I regionalnej wystawy hodowlanej zwierząt: 
  • w TVP S.A. Poznań – emisja 30 spotów  (30s),
  • w telewizji TRWAM – emisja 10 spotów (30s),
  • w Radiu Poznań S.A. – emisja 30 spotów (30s).
 • Wsparcie tworzenia bazy genomowej poprzez wskazanie hodowcom pozytywnych aspektów wynikających z korzystania z wyników pracy hodowlanej celem osiągniecia maksymalnych korzyści z postępu genetycznego. Podczas wystawy przekonywano hodowców do dobrowolnego udziału w partycypowaniu w kosztach organizacji bazy genomowej, tj.  w kosztach ponoszonych na badanie określonych markerów, np. u bydła. Zadanie to należy traktować jako proces kilkuletni, którego celem jest wypracowanie krajowej bazy genomowej i osiągnięcie w I etapie zbioru minimum 20 tysięcy krów mlecznych.
 • Wskazywano hodowcom korzyści z wykorzystania informacji zawartych w bazie genomowej dotyczących m.in. oceny wybranych markerów „pożądanych” cech fenotypowych rozpłodników. Taka informacja jest możliwa do uzyskania już w okresie 1,5 roku, a dotychczas uzyskiwano ją po upływie 6 do 8 lat metodą BLAUP - tradycyjną, droższą i długoterminową. Ta wiedza jest niezbędna hodowcom do prowadzenia dokładniejszej selekcji materiału żeńskiego w stadach hodowlanych i produkcyjnych. Pozwala także na wytypowanie w okresie pierwszych miesięcy życia zwierząt o wysokiej wartości  genetycznej, a także na zidentyfikowanie osobników o wysokim indeksie ekonomicznym.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 10 KSOW: Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.