„Wyróżnij się! – Specjalizacja w turystyce kluczem do sukcesu”

Partner KSOW: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz Telewizją Polską SA Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Termin realizacji: 01.04.2018 r. - 31.10.2018 r.

Budżet projektu: 156 039,00 zł (w tym wkład własny 20 992,20 zł)

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy, ale również przedsiębiorcy, w tym prowadzący lub tacy, którzy planowali rozpocząć prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich. Byli to przede wszystkim właściciele gospodarstw agroturystycznych, którzy chcieli wyjście poza pierwotną formę świadczenia usług (wynajem pokoi i żywienie gości przebywających na wypoczynku), właściciele obiektów turystyki wiejskiej oraz osoby, które planowały rozpocząć działalność turystyczną na obszarach wiejskich.
  • doradcy rolniczy mający bezpośredni kontakt z rolnikami, wśród których szerzyli ideę specjalizacji oferty oraz budowania współpracy oraz którzy uczestniczyli w wymianie wiedzy i informacji na ten temat, jak również pomagali w krzewieniu postaw przedsiębiorczych.
  • odbiorcy oferty turystycznej obszarów wiejskich (turyści), odbiorcy kampanii medialnej, którzy uzyskali wiedzę na temat nowych możliwościach spędzania wypoczynku na terenach wiejskich oraz możliwości nabywania przetworzonych produktów rolnych bezpośrednio u rolników.

Wszystkie grupy odbiorców pochodziły z obszaru realizacji operacji, czyli województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego.

Działania i efekty projektu:

  • przeprowadzono 4 konferencje z zakresu prowadzenia specjalistycznej działalności turystycznej na obszarach wiejskich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także z zakresu skutecznego marketingu oferty obiektów turystyki wiejskiej i jej komercjalizacji dla 209 osób, którzy byli zainteresowani prowadzeniem lub już prowadzących działalność turystyczną na obszarach wiejskich oraz 40 doradców rolniczych.
  • wyprodukowano 6 audycji telewizyjnych na temat przyszłościowych kierunków specjalizacji obiektów turystyki wiejskiej. Każda audycja miała trzykrotną emisję na obszarze województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. Audycje zawierające specjalistyczną wiedzę dotyczącą turystyki wiejskiej dotarły do 3126346 osób, które zamierzały prowadzić lub już prowadziły działalność turystyczną na obszarach wiejskich oraz potencjalnych klientów branży turystycznej. Audycje dostępne są w filmotece KSOW.
  • wyprodukowano 6 felietonów informacyjnych na temat przyszłościowych kierunków specjalizacji obiektów turystyki wiejskiej. Każdy felieton miał pięciokrotną emisję na obszarze województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. Felietony dotarły do 3611825 osób, które  zamierzały prowadzić lub już prowadziły działalność turystyczną na obszarach wiejskich oraz potencjalnych klientów branży turystycznej.
  • Stworzono i upubliczniono publikację internetową z zakresu przepisów prawnych obowiązujących przy prowadzeniu specjalistycznej działalności turystycznej na obszarach wiejskich. Publikacja dotarła do minimum 1184 osób. Publikacja dostępna jest w bibliotece KSOW.
  • Zrealizowany projekt był odpowiedzią na zdiagnozowany problem w obszarze zbyt niskiego poziomu transferu wiedzy warunkującej rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Efektem kampanii medialnej był pozytywny wpływ na rynek turystyczny oraz rynek produktów spożywczych pochodzących z gospodarstw, a tym samym przełożył się na wzrost konkurencyjności obiektów wyspecjalizowanych. Wiedza przekazana podczas realizacji operacji jak również zgromadzona w postaci prezentacji multimedialnych ułatwiła zwiększenie poziomu specjalizacji obiektów turystyki wiejskiej przez ich właścicieli, co z kolei wpłynęło na zintensyfikowanie ruchu turystycznego, jak również zwiększyło rentowność prowadzonych działalności turystycznych.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju