Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie

Partner KSOW: Lubelska Izba Rolnicza w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podkarpacką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą, Łódzką Izbą Rolniczą, Krajową Radą Izb Rolniczych oraz Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Czas trwania projektu: 01.08.2018 –  31.10.2018

Budżet projektu: 79 075,70 zł

Odbiorcy projektu:

 • Rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele lokalnych grup działania, przedstawiciele samorządów terytorialnych z województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego.

Działania i efekty projektu:

 • pięć jednodniowych konferencji dla 750 uczestników łącznie z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego. Konferencje odbyły się w Puławach, Rzeszowie, Białymstoku, Radomiu i Łodzi. Podczas konferencji uczestnikom przekazano informacje dotyczące:
  • racjonalnej gospodarki nawozowej, wykorzystania zasobów naturalnych i ich wpływ na środowisko przyrodnicze i zmiany klimatu;
  • praktycznego wykorzystania badań nad bioróżnorodnością, zachowania zróżnicowania biologicznego w agrosystemach i krajobrazie rolniczym;
  • praktycznych przykładów zagospodarowania wody w rolnictwie oraz działań na rzecz ograniczenia skażenia wód powierzchniowych wynikających z braku racjonalnego stosowania nawozów;
  • innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska technologii produkcji roślinnej;
  • zastosowania nowych technologii w tworzeniu krajowych baz danych o glebach, wykorzystania baz danych o glebach w produkcji roślinnej.

Konferencja umożliwiła podniesienie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej ochrony gleb i wód poprzez racjonalne nawożenie oraz stosowanie naturalnych zasobów, która ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.


Priorytet 1 PROW: wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju