Promocja oraz upowszechnianie i podnoszenie poziomu wiedzy na temat pszczelarstwa podczas konferencji branżowej oraz ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Rok

Partner KSOW: Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Termin realizacji: 01.04.2018 r. - 31.10.2018 r.

Budżet projektu: 40 858,15 zł (w tym wkład własny 5 500,15 zł)

Odbiorcy projektu:

  • pszczelarze;
  • przedstawiciele środowisk naukowych;
  • politycy:
  • przedstawiciele firm i instytucji branżowych i pozabranżowych, którzy interesują się problematyką pszczelarstwa w Polsce;

Działania i efekty projektu:

  • IV ogólnopolska konferencja dla pszczelarzy i środowiska branżowego i pozabranżowego, mająca na celu transfer i upowszechnianie wiedzy na temat roli pszczelarstwa w środowisku. W zorganizowanej konferencji wzięło udział 178 uczestników, w tym przedstawiciele środowisk naukowych, branżowch, pszczelarzy i decydentów politycznych, dzięki czemu wydarzenie było płaszczyzną do wymiany najnowszych informacji pomiędzy tymi środowiskami, jak również zaprezentowania i wskazania  uczestnikom konferencji najlepszych, nowoczesnych praktyk pszczelarskich mających wpływ na rozwój pszczelarstwa, a co za tym idzie obszarów wiejskich.
  • Upowszechnianie i promowanie najlepszych praktyk pszczelarskich mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich nastąpiło również poprzez organizację ogólnopolskiego konkursu Pszczelarz Roku – edycja IV. W trakcie trwania konkursu nagrodzono 20 pszczelarzy. Wyróżnieni pszczelarze stali się przykładem do naśladowania i powielania najlepszych praktyk pszczelarskich, które prowadzą na najwyższym poziomie, zgodnie z najnowszymi trendami, wykorzystując środki pomocowe z PROW. Zachęcili oni uczestników do prowadzenia własnych pasiek zgodnie z unijnymi wzorcami. Uczestnicy konferencji jak i konkursu zostali poinformowani o osiągnieciach w dziedzinie pszczelarstwa, o możliwościach ich zastosowania w gospodarstwach pasiecznych, jak również możliwościach wsparcia tego sektora w ramach PROW. Realizacja konkursu Pszczelarz Roku przyczyniła się do podniesienia jakości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez jego promocję i upowszechnianie.
  • Wydanie publikacji pokonferencyjnej i pokonkursowej przyczyniło się do upowszechnienia i promowania najlepszych praktyk pszczelarskich mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, a także do transferu wiedzy o pszczelarstwie do szerokiej grupy odbiorców. Zagadnienia zawarte w publikacji są odzwierciedleniem problemów poruszonych w trakcie trwania konferencji. Autorzy publikacji mieli na celu informowanie o innowacyjnych rozwiązaniach, a także o możliwościach wsparcia pszczelarstwa. Wskazali oni m.in. rolę pszczoły i pszczelarza w zachowaniu różnorodności gatunkowej roślin oraz promocji polskiego pszczelarstwa. Publikacja dostępna jest w bibliotece KSOW.
  • Ostatnim elementem projektu było upowszechnianie wiedzy na temat roli pszczelarstwa poprzez rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w branżowej prasie oraz ukazywanie najlepszych praktyk pszczelarskich.
  • Zrealizowany projekt przyczynił się do pogłębienia wiedzy społeczeństwa na temat pszczelarstwa, jego znaczenia dla środowiska, wpływu dobrych praktyk pszczelarskich na zrównoważony rozwój środowiska. Oprócz wzrostu wiedzy z zakresu pszczelarstwa i jego znaczenia dla bioróżnorodności gatunkowej i środowiska, powstały warunki do wprowadzenia dobrych praktyk w hodowli pszczół w funkcjonujących pasiekach. Znajomość dobrych praktyk pszczelarskich oraz wiedza na temat nowoczesnego pszczelarstwa, możliwości wykorzystywania środków pomocowych oferowanych w ramach PROW stała się impulsem do zakładania i rozszerzania gospodarstw pasiecznych, co bez wątpienia przyczyniło się do rozwoju obszarów wiejskich.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 12 KSOW: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich