Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno-rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej

Partner KSOW: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Geograficznym i FDPA Fundacją na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Budżet projektu: 61 461,59  zł

Czas trwania projektu: 07.02.2018 - 31.10.2018 

Odbiorcy projektu:

Ekspertyza skierowana jest do osób odpowiedzialnych za rozwój lokalny na obszarach wiejskich, przede  wszystkim do władz lokalnych i przedstawicieli administracji publicznej wszystkich gmin położonych na obszarach wiejskich Polski, instytucji otoczenia biznesu, instytucji zajmujących się promocją turystyki wiejskiej, a także do lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów zainteresowanych rozwojem poszczególnych funkcji na obszarach wiejskich. Ze względu na ogólnokrajowy zakres przestrzenny i względny uniwersalizm czasowy efekt końcowy może być także cennym źródłem informacji dla instytucji regionalnych oraz centralnych, np. odpowiedzialnych za optymalizację przestrzennej alokacji finansowego wsparcia rozwoju poszczególnych funkcji obszarów wiejskich.

Działania i efekty projektu:

W ramach projektu powstała ekspertyza udostępniona licznemu gronu osób zainteresowanych zagadnieniem rozwoju funkcjonalnego obszarów wiejskich Polski. Ekspertyza składa się z czterech części. W jej pierwszej części (zasadnicza część raportu) przedstawione zostały szczegóły zastosowanej metody i źródła danych. Kolejne trzy części ekspertyzy zawierają wyniki zastosowania opisanej powyżej procedury. Druga część ekspertyzy (Aneks I) prezentuje uzyskane wyniki na mapach. Są to mapy kraju, na których zaprezentowano wartości oceny potencjału do rozwoju poszczególnych funkcji dla gmin zaliczonych do obszaru wiejskiego. Mapy opatrzone są komentarzem tekstowym dotyczącym struktury przestrzennej rozkładu otrzymanych wartości. Trzecia, najobszerniejsza część ekspertyzy (Aneks II), dostarcza precyzyjnej informacji ilościowej (w układzie wojewódzkim i powiatowym) o każdej gminie położonej na obszarze wiejskim Polski (tzw. profil potencjału gminy), przedstawionej w łatwo przyswajalnej formie. Są to tabele pokazujące potencjał gminy do rozwoju każdej z funkcji, wyrażony w skali od 0 do 100%. W tabeli podano również pozycję każdej gminy w rankingu krajowym i wojewódzkim. Ostatnia część ekspertyzy (Aneks III) zawiera podsumowanie wyników przedstawione w syntetycznej, łatwo interpretowalnej i aplikacyjnej formie, w postaci mapy rekomendowanego kierunku rozwoju gmin, mapy poziomu zrównoważenia potencjału do rozwoju pięciu analizowanych funkcji, mapy regionów koncentracji potencjału do rozwoju poszczególnych funkcji uzyskanej na podstawie analizy autokorelacji przestrzennej jego wartości oraz map rozmieszczenia gmin o najwyższym potencjale do rozwoju poszczególnych funkcji.

Publikacja dostępna jest w bibliotece KSOW.


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju