I Ogólnopolski Kongres Gospodarstw Opiekuńczych pn.: Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Partner KSOW: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z: Lokalna Grupą Działania „Bory Tucholskie”, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Telewizją Polską SA Oddziałem Terenowym w Bydgoszczy

Czas trwania projektu: 01.05.2018 – 31.10.2018

Budżet projektu: 217 229,30

Odbiorcy projektu:

  • mieszkańcy obszarów wiejskich w szczególności właściciele i opiekunowie w gospodarstwach opiekuńczych, potencjalni przedsiębiorcy z zakresu usług opiekuńczych;
  • przedstawiciele samorządów, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, instytucji działających w zakresie usług opiekuńczych w tym GOPS-ów, MOPS-ów;
  • przedstawiciele LGD, organizacji pozarządowych i sektora ekonomii społecznej.

Łącznie w wydarzeniu udział wzięło 140 osób, w tym polscy i zagraniczni eksperci (z Holandii, Słowenii, Czech).

Działania i efekty projektu:

  • I Ogólnopolski Kongres Gospodarstw Opiekuńczychpierwszy dzień kongresu stanowił głównie prezentacje zagranicznych doświadczeń komercjalizacji usług oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. Prelegenci przedstawili rozwiązania systemowe dotyczące gospodarstw opiekuńczych w Holandii, Słowenii i Czechach a także zaprezentowali konkretne gospodarstwa. Podkreślali, jednak że gospodarstwo opiekuńcze to przede wszystkim pasja i serce wkładane w opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia. Ponadto zaprezentowane zostały doświadczenia KPODR w Minikowie w kwestii opieki nad osobami niesamodzielnymi, na przykładzie 15 gospodarstw opiekuńczych utworzonych w ramach projektu „Zielona Opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim.”  Drugiego dnia przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odniosła się do miejsca gospodarstw opiekuńczych w polityce rządu, natomiast przedstawiciel CDR w Krakowie zaprezentował projektu GOSPOSTRATEG pn. "Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych" (GROWID). Zaprezentowano także dobre praktyki we współpracy gospodarstw opiekuńczych z instytucjami pomocy społecznej.
  • Trzeciego dnia kongresu skupiono się na przepisach prawnych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej oraz na możliwościach uzyskania dofinansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego. Tego samego dnia odbyły się również warsztaty mające na celu identyfikację argumentów i kontrargumentów dla działalności gospodarczej polegającej na opiece nad osobami niesamodzielnymi.  Na zakończenie kongresu odbył się panel dyskusyjny, podczas którego określono podstawowe założenia funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych.
  • Wyjazd studyjny - w ramach kongresu zorganizowano także wyjazd studyjnym do gospodarstw opiekuńczych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego m.in.: gospodarstwo opiekuńcze Toskania Kociewska, gospodarstwa w Lubiewicach, Bysławiu, Wysokiej. 
  • Kampania informacyjna – partner projektu TVP Bydgoszcz wyprodukowała i wyemitowała 4 audycje i 6 spotów (felietonów). Filmy prezentowały zarówno idee gospodarstw opiekuńczych jak i konkretne przykłady projektów tego typy realizowanych w Polsce. Zasięg kampanii informacyjnej w znaczący sposób przekroczył zakładane wartości i wynosił  1.810.574 osób oglądających program.  Filmy można obejrzeć w filmotece na portalu KSOW.
  • Publikacja - „Rozwój usług opiekuńczych na terenach wiejskich”. Publikacja zawiera artykuły na temat gospodarstw opiekuńczych w Polsce, ich społecznych i ekonomicznych korzyści ale także trudności ich prowadzenia w polskich warunkach formalno-prawnych, ponadto dobre praktyki w funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych w Polsce i za granicą.
  • Materiały konferencyjne - „Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Opracowanie zawiera materiały informacyjne z I Ogólnopolskiego Kongresu Gospodarstw Opiekuńczych 12-14 czerwca 2018 r. w Tleniu. Publikacja jest efektem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi (w tym rolnikami prowadzącymi usługi opiekuńcze) i instytucjami działającymi w zakresie usług opiekuńczych. Publikacja jak i materiały konferencyjne dostępne są dostępne w bibliotece KSOW.

Priorytet 1 PROW: Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju