„Pomysł na wieś” - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Partner KSOW: Polska Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

Czas trwania projektu: 1.03.2018 - 31 10. 2018

Budżet projektu: 57 105,70 zł (w tym wkład własny 21 538 zł)

Odbiorcy projektu:

 • 48 osób przedstawicieli miejscowości objętych Strategią Sieci Najciekawszych Wsi – SNW
  w tym:
  wiejscy liderzy, sołtysi, członkowie organizacji wiejskich, a także przedstawiciele lokalnych społeczności i samorządów zaangażowani w proces powstawania SNW.

Działania i efekty projektu:

 • Szkolenia dla liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w proces tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. W ramach dwudniowego szkolenia uczestnikom:
  • zaprezentowano procedury uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW; 
  • opisano Księgi Standardów Marki wraz z zasadami jej stosowania; 
  • opracowano wstępne komunikaty i opowieści wsi;
  • zinterpretowano dziedzictwa, czyli tworzenie narracji wokół lokalnych zasobów dziedzictwa;
  • zaprezentowano temat rozwoju obszarów wiejskich, Odnowy Wsi i projektów realizowanych ze środków PROW (gmina Gogolin – partner projektu);
  • doprecyzowano oferty podstawowej wsi;
  • wybrano miejsca i wydarzenia realizujące tematykę opowieści wsi;
  • omówiono Formularza Oferty Wsi dla poszczególnych miejscowości;
 • zorganizowano warsztat kreatywny - jak wykorzystać lokalne zasoby dziedzictwa - tematyka, formy prezentacji, działania warsztatowe lub ekspozycyjne;
 • Konsultacje telefoniczne i on-line, w zakresie tematu SNW, które przygotowały uczestników operacji do wypracowania spójnych i jednolitych ofert miejscowości.
 • Folder promocyjno-informacyjny opisujący 23 miejscowości objęte strategią Sieci Najciekawszych Wsi wypracowany podczas szkoleń dla liderów ww. miejscowości. Folder dostępny jest w bibliotece KSOW.
 • Przygotowanie i uruchomienie promocyjno-informacyjnego serwisu internetowego Sieci Najciekawszych Wsi

Dzięki realizacji operacji osiągnięto następujące efekty:

 • 48 osób zwiększyło swój udział we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 • podniesiono wiedzę 48 osób na temat zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • podniesiono wiedzę 48 osób na temat procedury uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW
 • wykonano Księgę Standardów Marki SNW wraz z identyfikacją wizualną (1) oraz opracowano Formularz Standardów Marki (1 wzór) zawierające zestawienie standardów marki i powiązane z nimi projekty graficzne, obejmujące elementy służące komunikowaniu i promocji marki
 • podniesiono wiedzę 48 osób na temat stosowania Księgi Standardów Marki wraz identyfikacją wizualną
 • doprecyzowano 23 opowieści (komunikaty) wsi do wdrożenia
 • 23 wsie wzięły udział w doradztwie (konsultacjach telefonicznych i on-line świadczonych przez ekspertów) na rzecz wdrożenia standardów marki oraz prawidłowego zestawienia Formularza Standardów Marki
 • omówiono i wstępnie wypełniono Formularz Oferty Wsi z przedstawicielami 23 miejscowości
 • 23 miejscowości wybrały elementy dziedzictwa wsi do zaprezentowania
  w ramach oferty podstawowej (według kryterium zgodności z opowieścią)

Priorytet 1 PROW:  Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich