Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Partner KSOW: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Czas trwania projektu: 01.08.2020­–31.07.2021

Budżet projektu: 59 641,30 zł

Odbiorcy projektu:

 • przedstawiciele doradztwa rolniczego;
 • przedstawiciele Izb Rolniczych;
 • przedstawiciele spółek wodnych;
 • przedstawiciele Lokalnych Grup Działania;
 • przedstawiciele nauki ( instytuty naukowe, uczelnie i szkoły rolnicze);
 • przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego — Wody Polskie;
 • przedstawiciele rolników;
 • przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Działania i efekty projektu:

 • Dwie publikacje: Racjonalne nawadnianie roślin jagodowych i sadowniczych oraz Racjonalne nawadnianie roślin warzywnych.  Publikacje zostały wydane w formie drukowanej po 1500 egzemplarzy każdej i przekazane do Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej oraz do wszystkich oddziałów Centrum Doradztwa Rolniczego. Ponadto dostępne są w formie elektronicznej na stronie CDR, w miejscach: materiały do pobrania — publikacje oraz broszury — publikacje.

Publikacje przedstawiają kryteria i zasady nawadniania poszczególnych gatunków warzyw, roślin jagodowych i drzew sadowniczych. Są doskonałym materiałem edukacyjnym dla doradców, nauczycieli szkół rolniczych, uczniów i rolników zajmujących się uprawą warzyw, owoców miękkich i posiadających sady. Publikacje napisane są w sposób przejrzysty. Dzięki zastosowanym registrom, łatwo odnaleźć grupę warzyw, roślin jagodowych czy drzew sadowniczych interesujących potencjalnego odbiorcę.

 • Konferencja — dwudniowa konferencja przeprowadzona w formie online dla 210 osób. W pierwszym dniu konferencji omówiono role spółek wodnych i Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) w racjonalnym gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W panelach dyskusyjnych zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia szkoleń z zakresu racjonalnej gospodarki wodnej dla doradców, przedstawicieli samorządów, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.
  Kilkakrotnie podkreślano, że woda jest dobrem wspólnym i należy zadbać o to, aby wszyscy mieli do niej dostęp. Podkreślono konieczność zaangażowania i współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego wiodących instytucji, samorządów i organizacji, na rzecz nowo powstających Lokalnych partnerstw ds. Wody (LPW). 

  W drugim dniu konferencji przedstawiono współpracę nauki z praktyką rolniczą i zapoznano uczestników ze sprawdzonymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wśród nich znalazły się m.in.:
  • agrotechniczne sposoby zatrzymania wody w glebie,
  • precyzyjne nawadnianie i fertygacja roślin sadowniczych,
  • oszczędne gospodarowanie wodą na przykładzie technologii cienkowarstwowych kultur przepływowych, w intensywnej uprawie sałaty,
  • zasady nawadniania ziemniaka,
  • zagospodarowanie wód opadowych.

Zrealizowany projekt i jego efekty, służyć będą w przyszłości lepszemu zrozumieniu zasad racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  

Więcej o konferencji można przeczytać w artykule na stronie; znajdują się tu też prezentacje z konferencji oraz nagranie video.


Priorytet 1 PROW: Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 2:  Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 12 KSOW: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.