Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii

Partner KSOW: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, Lokalna Grupa Działania Perła Jury, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.

Czas trwania projektu: 01.05.2021 - 30.10.2021

Budżet projektu: 123 300,00 zł (w tym wkład własny 12 154,15 zł)

Odbiorcy projektu:

Projekt był skierowany do osób z województwa małopolskiego, śląskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego, w tym:

  • przedstawicieli jednostek naukowych;
  • organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich;
  • przedstawicieli organizacji spółdzielczych;
  • jednostek samorządu terytorialnego;
  • przedsiębiorców;
  • rolników indywidualnych. 

Działania i efekty projektu:

  • Przeprowadzono wyjazd studyjny dla 20 osób. Wyjazd studyjny miał na celu zapoznanie się z osiągnięciami Szwajcarii we wprowadzaniu innowacyjnych przykładów współpracy w jej sektorze rolnym. Projekt służył ukazaniu różnorodnych działań zmierzających m.in. do uzyskiwania nowych form dochodów gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich. Wskazywał jak wyzwolono w Szwajcarii inicjatywy społeczne, a także jakich użyto instrumentów, aby zabezpieczyć wsparcie w zakresie rozwoju działalności przedsiębiorczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych.
  • Wydano broszurę informacyjną mającą na celu upowszechnienie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas wyjazdu studyjnego wśród szerszego grona odbiorców tj. doradców, rolników, mieszkańców wsi itp. Broszura zawiera opis wizytowanych miejsc oraz zagraniczne przykłady  małego przetwórstwa lokalnego i lokalnych kanałów dystrybucji żywności. Wersja elektroniczna publikacji została zmieszczona na stronach internetowych podmiotów biorących udział w wyjeździe. Wersja papierowa natomiast, została rozdystrybuowana podczas konferencji oraz szkoleń organizowanych przez podmioty uczestniczące w wyjeździe.
    Wersja cyfrowa jest dostępna w bibliotece KSOW.

Priorytet 3 PROW:  Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 9: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.