Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii

Partner wiodący: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie,  oraz dodatkowi partnerzy operacji tj: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, Lokalna Grupa Działania Perła Jury i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.

Realizacja operacji rozpoczyna się: w dniu 1 maja 2021 r. i kończy się w dniu 30 października 2021 r.

Kwota dofinansowania:  123 300,00 zł

Głównym celem projektu poprzez zorganizowanie wyjazdu studyjnego jest zapoznanie się z osiągnięciami Szwajcarii we wprowadzaniu innowacyjnych  przykładów współpracy  w sektorze rolnym Szwajcarii. Pytania nas interesujące są następujące: Jakie podjęto  działania innowacyjne i jakie osiągnięto efekty? Jak wyzwolono inicjatywy społeczne aby zainteresowane strony były aktywne w procesach przekształceń i wdrażaniu nowych inicjatyw ? Jakie użyto instrumenty aby zabezpieczyć wsparcie w zakresie rozwoju działalności przedsiębiorczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych? Jakie są podejmowane działania w formie wspólnych przedsięwzięć rolników?

Cele szczegółowe projektu:

  • Wyjazd studyjny – do Szwajcarii skierowany jest dla grupy 20 osób z terenu województwa małopolskiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Dzięki tej grupie uczestników upowszechniającej informacje na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, przykłady podmiotów wizytowanych podczas projektu zostaną omówione podczas spotkań, szkoleń czy konferencji, jako dobre praktyki z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto podmioty uczestniczące w wyjeździe zaangażują się w dystrybucję broszury wydanej po wyjeździe studyjnym podczas spotkań czy szkoleń przez nich organizowanych.
  • Broszura informująca -  która będzie zawierała,  wstęp i opis projektu Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, charakterystykę rolnictwa Szwajcarii oraz opis miejsc/spotkań na trasie wyjazdu wraz ze zdjęciami 9 podmiotów/miejsc.

Formy realizacji projektu: wyjazd studyjny, publikacja/ materiał drukowany.

Projekt skierowany jest do:

Wyjazd studyjny skierowany jest dla grupy 20 osób z terenu województwa małopolskiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego: trzech przedstawicielach wnioskodawcy projektu, jednym przedstawicielu każdego partnera projektu, trzech przedstawicieli spółdzielczości, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, trzech przedstawicieli jednostek naukowych, jednym przedstawicielu JST, jednym przedstawicielu przedsiębiorców, czterech rolników indywidualnych

Uczestników wyjazdu studyjnego, aktywni członkowie partnerów projektu, uczestnicy seminariów i konferencji organizowanych w obszarze tematyki wyjazdu. 


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.