Przetwórstwo surowców pochodzących od kóz, w tym ras rodzimych, w małych przetwórniach i serowarniach

Partner KSOW: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 maja 2020 r.i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania: 172 149,64 zł.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy teoretycznej i praktycznej hodowców kóz, w tym ras rodzimych, dotyczącej promowania dobrostanu w utrzymaniu zwierząt, różnorodności genetycznej zwierząt hodowlanych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i tworzenia nowych miejsc pracy w rolnictwie. Realizacja zaplanowanego celu dzięki praktyce nabytej w trakcie warsztatów serowarskich i zapoznaniu się z wytwarzaniem i marketingiem produktów pochodzących od kóz wpłynie dodatnio na rozwój obszarów wiejskich. Zorganizowana będzie także konferencja naukowo-techniczna wraz z wizytą terenową do istniejących i produkujących przetwórni (mleczarnie, ubojnie i zakłady przetwórcze). 

Formy realizacji projektu:

  • Trzydniowe warsztaty serowarskie, które odbędą się w dwóch terminach.
  • Konferencja wraz z wizytą terenową w gospodarstwach - przetwórniach wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego.  

Grupa docelowa:

  • Grupą docelową warsztatów serowarskich będą hodowcy kóz, w tym kóz ras rodzimych z województw (małopolskie, podkarpackie, śląskie, dolnośląskie i lubelskie), którzy utrzymują w swoich gospodarstwach kozy i przetwarzają pozyskane mleko produkując sery czy napoje mleczne.
  • Grupą docelową konferencji wraz z wizytą terenową będą hodowcy kóz, pracownicy związków hodowców, pracownicy naukowi, doradcy rolni z całej Polski z wyjątkiem województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego.

Planowane efekty realizacji projektu:

  • Przeszkolenie praktyczne hodowców kóz z zakresu serowarstwa.
  • Opracowanie procedury produkcji sera z mleka kóz karpackich.
  • Poszerzenie wiedzy uczestników konferencji naukowo-technicznej na temat hodowli, utrzymania – dobrostanu, ochrony bioróżnorodności, profilaktyki weterynaryjnej kóz.
  • Poszerzenie wiedzy teoretyczno-praktycznej hodowców z zakresu praktyki serowarskiej i rzeźnej na wyjazdach studyjnych do przetwórni surowców pozyskiwanych od kóz

Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.