Przetwórstwo surowców pochodzących od kóz, w tym ras rodzimych, w małych przetwórniach i serowarniach

 Partner KSOW: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Czas trwania projektu: 01.05.2020–31.10.2021

Budżet projektu: 170 348,96 zł

Odbiorcy projektu:

 •  hodowcy kóz ras rodzimych z pięciu województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, dolnośląskiego i lubelskiego;
 • pracownicy związków hodowców;
 • pracownicy naukowi.

Działania i efekty projektu:

 • Warsztaty serowarskie dla hodowców kóz.
  Hodowcy kóz, podczas trzydniowych warsztatów poszerzyli wiedzę teoretyczno-praktyczną z zakresu serowarstwa a także zapoznali się z przykładami wytwarzania i marketingu produktów pochodzących od kóz. Omówiono, przygotowano recepturę produkcji sera z mleka kóz karpackich i wyprodukowano ser, określono kształt i szatę graficzną opakowania sera, który będzie wytwarzany przez wszystkich hodowców kóz rasy karpackiej.
  W warsztatach w dwóch turach wzięło udział łącznie 33 hodowców kóz z pięciu województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, dolnośląskiego i lubelskiego.
   
 • Dwudniowa konferencja wraz z wizytą terenową.
  Podczas konferencji oraz wizyty terenowej w gospodarstwach i przetwórniach wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego uczestnicy zapoznali się z najnowszą wiedzą i doświadczeniami z zakresu hodowli kóz, ochrony bioróżnorodności małych przeżuwaczy, profilaktyki weterynaryjnej w chowie i hodowli kóz, tematyki żywieniowej, zdrowotnej i organizacyjnej oraz praktyki serowarskiej i przetwórstwa mięsa.
  W konferencji wzięło udział 49 osób – hodowców kóz, przedstawicieli regionalnych związków hodowców owiec i kóz, pracowników naukowych.

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.