Kampania medialna „Wiedz i mądrze jedz” 2020, czyli jak zwiększyć oddziaływanie wpływu krótkich łańcuchów dostaw żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich, by wdrożyć Europejski Zielony Ład w Polsce

Partner KSOW: Iso-Tech sp. z o.o. w partnerstwie z Małopolską Izbą Rolniczą oraz Polską Fundacją Innowacji

Czas trwania projektu: 01.02.2020 – 31.10.2020

Budżet projektu: 438 861,74 zł

Odbiorcy projektu:

  • mieszkańcy wsi, w szczególności rolnicy związani z małymi gospodarstwami wiejskimi i ich rodziny;
  • mieszkańcy miast poszukujący stałego i regularnego dostępu do jakościowej żywności;
  • aktualni i potencjalni organizatorzy systemów KŁŻ, takie jak lokalne grupy działania, spółdzielnie, kooperatywy, inicjatywy RWS, inkubatory kuchenne.

Działania i efekty projektu:

  • ogólnopolska kampania multimedialna „Wiedz i mądrze jedz” pokazująca możliwości i przykłady organizowania rynków lokalnych w oparciu o krótkie łańcuchy dostaw żywności (KŁŻ) oraz zwracająca uwagę na potencjał KŁŻ zarówno dla producentów, jak i dla konsumentów;
  • seria 12 filmów, w wersji polskiej i angielskiej, pokazujących przykłady rozwiązań KŁŻ, a także problemy, z jakimi borykają się uczestnicy systemów KŁŻ próbujący rozwijać rynki lokalne w oparciu o sprzedaż bezpośrednią. Szczególną uwagę zwrócono na potencjał KŁŻ w czasach pandemii oraz na potrzebę i sposoby wsparcia rozwoju rynków lokalnych. W filmach odnoszono się również do Europejskiego Zielonego Ładu, promowanego podczas trwania projektu, a także do założeń strategii „Od pola do stołu”, którą zaproponowała Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Filmy zrealizowane w ramach kampanii medialnej 2020 pt. „Wiedz i mądrze jedz” są dostępne w naszej filmotece;
  • opublikowanie w internecie aktualności, pytań i odpowiedzi, rekomendacji produktów oraz producentów, informacji o problematyce KŁŻ w kraju i zagranicą;
  • zwiększenie świadomości i wiedzy zarówno wśród konsumentów, jak i małych, nieprzemysłowych producentów żywności, w szczególności rolników prowadzących małe gospodarstwa oraz organizatorów systemów KŁŻ w zakresie zalet, potencjału, wzorców i praktycznych możliwości organizowania i uczestniczenia w kształtowaniu systemów KŁŻ w celu tworzenia i wzmacniania rynków lokalnych;
  • badanie, w województwach: małopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim, miało na celu ustalenie, które podmioty są najbardziej odpowiednie dla organizowania rynków lokalnych. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że w celu określenia potencjału sprzedaży bezpośredniej jedyną możliwą formą są badania bezpośrednie (wywiady, ankiety) w gospodarstwach. To warunkowało niewielki, gminny zakres takich badań. Natomiast z analizy baz danych tworzonych przez różne instytucje wyciągnięto wniosek, że szacunki na szczeblu województwa są mało wiarygodne, a także niecelowe. Stąd też pojawiła się rekomendacja, by prawdziwe rynki lokalne (od pola do stołu) tworzyć lokalnych układach. Niezbędnym elementem ich modelu instytucjonalnego jest wsparcie samorządu gminnego. Na podstawie przeprowadzonego badania opracowano metodę oceny potencjału rynku lokalnego, możliwą do zastosowania w każdej gminie. Raport z badania znaleźć można w naszej bibliotece.

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich