Warsztaty z przetwórstwa uzupełnieniem wiedzy uczniów szkół rolniczych

Partner KSOW: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Czas trwania projektu: 01.05.2020–31.10.2021

Budżet projektu: 120 236,47 zł ( w tym wkład własny 30 259,46 zł)

Odbiorcy projektu:

  • Uczniowie i nauczyciele szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi — kierunków związanych z przetwórstwem, higieną i bezpieczeństwem żywności oraz towaroznawstwem z czterech województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Działania i efekty projektu:

  • Przeprowadzenie 16 warsztatów (8 warsztatów z przetwórstwa mleka i 8 warsztatów z przetwórstwa mięsa) dla uczniów szkół rolniczych z województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Na dwóch liniach technologicznych służących do przetwórstwa mleka i mięsa, uczestnicy poznali technologię przetwarzania produktów spożywczych, wyposażenie linii produkcyjnej, zasady bezpiecznego przetwarzania żywności, zasady BHP oraz receptury. Mogli prześledzić cały proces powstawania wyrobu — od fazy przygotowania surowca do powstania pełnowartościowego produktu. Warsztaty odbyły się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
     
  • Nakręcenie oraz opublikowanie dwóch filmów instruktażowych: jeden z przetwórstwa mięsa, drugi z przetwórstwa mleka. Każdy z filmów, z uwagi na czas trwania, podzielono na trzy odcinki zgodne z tematem: odc. 1 dotyczy wyposażenia hali produkcyjnej, odc. 2 dotyczy procesu technologicznego, odc. 3 przedstawia dobre praktyki w ramach omawianego przetwórstwa. Filmy umieszczono na kanale YouTube Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Wszystkie zamieszczone produkcje filmowe cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców, którzy wykazywali się aktywnością wyświetlając i udostępniając materiał w sieci.
     
  • Napisanie oraz opublikowanie ośmiu artykułów sponsorowanych zawierających informacje o realizowanym projekcie. Podsumowanie pierwszego etapu warsztatów zostało zamieszczone w miesięczniku Wiadomości Rolnicze wydawanym przez PODR w Szepietowie.

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.