Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II

Partner KSOW: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund w partnerstwie z Polską Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Realizacja projektu rozpoczyna się w dniu 01 maja 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania: 176 643,12 zł. 

Celem projektu jest wsparcie merytoryczne podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy tymi podmiotami oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Cele szczegółowe obejmują:

 • Transfer wiedzy wśród 450 przedstawicieli kół gospodyń wiejskich z 9 województw Polski, w formie jednodniowych szkoleń, podczas których omówione zostaną następujące zagadnienia: krótkie łańcuchy dostaw; unijne i krajowe systemy jakości żywności; wprowadzanie na rynek nowych produktów i promocja produktów, tworzenie partnerstw z innymi organizacjami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.
 • Promocję działalności każdego z kół gospodyń wiejskich wśród pozostałych uczestników szkoleń.
 • Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy na tematy wymienione w celu głównym operacji i celach szczegółowych (treści ww. szkoleń) poprzez przygotowanie drugiego, uzupełnionego i uaktualnionego wydania specjalnego poradnika dla członków kół gospodyń wiejskich.
 • Promocję życia na wsi oraz jej bogactwa poprzez publikację artykułów, poświęconych tematyce kół gospodyń wiejskich, m.in. możliwości ich rozwoju, w czasopismach lokalnych i branżowych. 
 • Upowszechnienie wiedzy na temat lokalnych i tradycyjnych produktów i promocji zdrowego żywienia, rozwoju sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych, a tym samym zapoznanie młodzieży i dzieci z dziedzictwem kulturowym obszarów wiejskich danego regionu poprzez zorganizowanie 9 warsztatów (po jednym w każdym województwie) dla uczniów i nauczycieli szkół gastronomicznych oraz szkół podstawowych przeprowadzonych przez członków KGW uczestniczących w szkoleniach.

Formy realizacji projektu:

 • 9 jednodniowych szkoleń dla członków KGW;
 • 9 warsztatów w szkołach gastronomicznych i szkołach podstawowych w 9 województwach prowadzonych przez członków KGW;
 • poradnik dla KGW przekazany w trakcie szkolenia oraz dostępny na stronach internetowych;
 • promocja operacji w czasopismach branżowych.

Projekt skierowany jest do:

 • członków Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie z 9 województw Polski (podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego);
 • uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i szkół gastronomicznych z ww. województw.

Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.