„Produkcja, przetwórstwo i sprzedaż żywności na niewielką skalę - szansą rozwoju wsi”

Partner zrezygnował z realizacji projektu


Partner KSOW: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach oraz Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2021 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania: 283 949,30 zł. 

Celem głównym operacji jest ułatwianie wymiany wiedzy na temat produkcji, przetwórstwa i sprzedaży żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji, w tym na temat działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej.

Formy realizacji operacji: Szkolenie, wyjazd studyjny, konferencja, publikacja oraz film w internecie.

Grupą docelową operacji są rolnicy, doradcy oraz pracownicy ODR-ów, przedstawiciele świata nauki oraz instytucji nadzorujących obrót żywnością, a także restauratorzy z terenu czterech województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i małopolskiego.

Efekty realizacji operacji

- przeszkolenie 100 osób – rolników oraz doradców i pracowników ODR-ów z terenu czterech województw (wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie) z tematyki produkcji, przetwarzania i sprzedawania żywności na niewielką skalę w zakresie regulacji prawnych oraz wskazania dobrych praktyk;

- poznanie dobrych praktyk podczas wyjazdu studyjnego do Włoch przez 25 osób z terenu czterech województw (wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie);

- zapoznanie z tematami operacji 100 uczestników konferencji podsumowującej projekt.

 Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.