Kreatywna wieś - dobre praktyki na obszarach wiejskich

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania „Prym” i  Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia”

Budżet projektu: 136 300,00 zł (w tym własny: 300,00 zł)

Czas trwania projektu: 01.06.2019 - 31.10.2019 

Odbiorcy projektu:

 • Wyjazd studyjny - Kreatywna wieś — dobre praktyki w UE (30 osób):
  • województwo mazowieckie (15 os.):  lokalni liderzy (w tym sołtysi, przedstawiciele ngo, KGW) – 6 osób; przedsiębiorcy – 3 osoby;  pracownicy i członkowie LGD (przedstawiciele LGD) – 6 osób
  • województwo lubelskie (5 os.): lokalni liderzy (w tym sołtysi, przedstawiciele ngo, KGW) – 2 osoby; przedsiębiorcy - 1 osoba; pracownicy i członkowie LGD (przedstawiciele LGD) – 2 osoby
  • województwo łódzkie (5 os.): lokalni liderzy (w tym sołtysi, przedstawiciele ngo, KGW) – 2 osoby; przedsiębiorcy - 1 osoba; pracownicy i członkowie LGD (przedstawiciele LGD) – 2 osoby.
  • województwo świętokrzyskie (5 os.): lokalni liderzy (w tym sołtysi, przedstawiciele ngo, KGW) – 2 osoby; przedsiębiorcy - 1 osoba; pracownicy i członkowie LGD (przedstawiciele LGD) – 2 osoby.
 • Wyjazd studyjny - Kreatywna wieś — dobre praktyki w Polsce (30 osób):
  • województwo mazowieckie (15 os.): lokalni liderzy (w tym sołtysi, przedstawiciele ngo, KGW) – 6 osób; przedsiębiorcy – 3 osoby; pracownicy i członkowie LGD (przedstawiciele LGD) – 6 osób;
  • województwo lubelskie (5 os.): lokalni liderzy (w tym sołtysi, przedstawiciele ngo, KGW) – 2 osoby; przedsiębiorcy - 1 osoba; pracownicy i członkowie LGD (przedstawiciele LGD) – 2 osoby;
  • województwo łódzkie (5 os.): lokalni liderzy (w tym sołtysi, przedstawiciele ngo, KGW) – 2 osoby; przedsiębiorcy - 1 osoba; pracownicy i członkowie LGD (przedstawiciele LGD) – 2 osoby
  • województwo świętokrzyskie (5 os.): lokalni liderzy (w tym sołtysi, przedstawiciele ngo, KGW) – 2 osoby; przedsiębiorcy - 1 osoba; pracownicy i członkowie LGD (przedstawiciele LGD) – 2 osoby.

Działania i efekty projektu:

W ramach projektu zorganizowane zostały dwa wyjazdy studyjne: pierwszy do Tyrol/Austrii w terminie 1 - 7.09.2019 r. oraz drugi w granicach województwa kujawsko – pomorskiego w  dniach 2 - 5.10.2019 r.  Wizyty studyjne pozwoliły uczestnikom na poznanie dobrych praktyk funkcjonujących w kraju i zagranicą w zakresie nowych rozwiązań sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich oraz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.  Dodatkowym atutem wizyt studyjnych były spotkania z  organizacjami i podmiotami, które bezpośrednio mają wpływ na inicjatywy związane z rozwojem obszarów wiejskich tj. przetwórstwo lokalne, gospodarstwa opiekuńcze, gospodarstwa agroturystyczne, wioski tematyczne. Spotkania te spotęgowały wiedzę uczestników o potencjale ich obszarów oraz sposobach wykorzystania go dla celu poprawy dochodów i zatrudnia na wsi.

Udział w wyjeździe osób z czterech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego – z różnych grup społecznych,  które są zainteresowane budowaniem potencjału prowadzi do zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ aktywizuje różne grupy społeczne do zawierania partnerstw i podejmowania nowych inicjatyw, opartych na lokalnych zasobach i produktach tradycyjnych, ułatwia wymianę wiedzy oraz doświadczenia pomiędzy podmiotami, które bezpośrednio mają wpływ na inicjatywy związane z rozwojem obszarów wiejskich. Realizacja operacji pozwoliła również na identyfikację, analizę, rozpowszechnianie informacji i wiedzy  wśród wszystkich zainteresowanych uczestników na poziomie lokalnym i regionalnym.

Nastąpiła wymiana wiedzy, doświadczeń oraz praktyki poprzez wyjazd studyjny, który jest najbardziej efektywną formą szkoleniową ponieważ uwzględnia zarówno merytorykę niezbędną do osiągnięcia celu operacji ale jest również okazją do namacalnego doświadczenia wprowadzanych rozwiązań, które z powodzeniem  są stosowane w innych krajach UE oraz innych regionach Polski. Uczestnicy operacji będą dzielić się wnioskami i informacjami pozyskanymi w trakcie wyjazdu studyjnego  z innymi osobami w kraju zainteresowanymi podejmowaniem nowych inicjatyw na obszarach wiejskich, co  będzie stanowiło wartość dodaną projektu


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju