Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym

Partner KSOW: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w partnerstwie z Karoliną Job, Piotrem Rachwałem Konferencje Naukowe Sprzedaż Nasion oraz Małopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Termin realizacji: 01.05.2019 - 30.10.2019

Budżet projektu: 94 855,97 zł (w tym wkład własny 11 154, 72 zł)

Odbiorcy projektu:

  • członkowie organizacji pozarządowych z terenu całego kraju.

Działania i efekty projektu:

  • Przeprowadzono pięć trzydniowych szkoleń dla 126 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Głównym celem szkoleń było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków finansowych sprzyjających poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. Szkolenia podniosły świadomość członków organizacji pozarządowych o potrzebie tworzenia partnerstw, czy to z sektorem publicznym, czy z prywatnym w celu zwiększenia skali i możliwości swojej działalności. Szkolenia, poprzez uczestnictwo w nich jak największej liczby organizacji pozarządowych przyczyniły się bezpośrednio do wymiany wiedzy na temat ich działalności. Realizacja projektu uświadomiła jego uczestnikom możliwość rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, celem stworzenia lepszych warunków do życia jego mieszkańców. Do długofalowych efektów realizacji projektu należy zaliczyć wzrost świadomości mieszkańców obszarów wiejskich odnośnie możliwości realizacji wspólnych działań sektora publicznego, prywatnego i społecznego. Dzięki uzyskanemu wsparciu merytorycznemu organizacje pozarządowe potrafią bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie pozyskiwania środków finansowych na rzecz lokalnej społeczności. Mogą to być środki np. na zajęcia dodatkowe dla uczniów, rozwój sportu, organizacje uroczystości okolicznościowych, konkursów i wszelakiej innej aktywności lokalnej.
  • Przygotowano broszurę informacyjną opisującą dobre praktyki działalności NGO. Broszurę wydrukowano w nakładzie 126 egzemplarzy. Przykłady dobrych praktyk zaprezentowane w formie broszury, wskazały jak efektywnie można działać na rzecz swoich małych ojczyzn, często we współpracy, łącząc swoje siły z innymi interesariuszami rozwoju obszarów wiejskich. Broszura była przekazywana uczestnikom szkolenia. Jest ona dostępna w bibliotece KSOW.

Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju