"Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich"

Partner KSOW: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "Trakt Piastów", Stowarzyszeniem LGD "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA

Czas trwania projektu : 19.02 2019 – 31.10.2019

Budżet projektu: 174 394,03 zł (w tym wkład własny 23 094,03 zł)

Odbiorcy projektu:

  • przedstawiciele instytucji i organizacji wspierających rozwój obszarów wiejskich tj. doradztwa rolniczego, lokalnych grup działania, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, innych instytucji z otoczenia rolnictwa.

Działania i efekty projektu:

  • wyjazd studyjny do wschodniej Finlandii dla 20 osób połączony ze spotkaniem szkoleniowym. Podczas szkolenia uczestnicy rozszerzyli swoją wiedzę w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zapoznali się również z dobrymi praktykami podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w Finlandii, w tym na terenach wyludniających i starzejących się.
  • Publikacja pod tytułem „Wsparcie rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości z uwzględnieniem możliwości i problemów wynikających ze zmian społeczno-demograficznych, w tym napływu mieszkańców z terenów miejskich” jest zbiorem wiedzy z zakresu przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz dobrych praktyk rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej w Finlandii, z którymi zapoznali się uczestnicy wyjazdu studyjnego. Można ją przeczytać w bibliotece KSOW.
  • Dziewięć szkoleń, które zostały zorganizowane w ramach wkładu własnego. Obejmowały tematykę wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz aktywizacji mieszkańców oraz przekazano dobre praktyki pozyskane podczas wyjazdu do Finlandii.
  • Zwiększenie poziomu wiedzy i współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój obszarów wiejskich.

Priorytet 6 PROW: wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów

Cel 5: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 6 KSOW: ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju