RLKS instrumentem rozwoju obszarów wiejskich

Partner KSOW: Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD

Czas trwania projektu: 01.03.2019 – 31.08.2019

Budżet projektu: 135 200,00 zł

Odbiorcy projektu:

 • przedstawiciele lokalnych grup działania, którzy zostali wskazani przez poszczególne regionalne sieci (preferowane były osoby zgłoszone przez regionalne sieci lokalne grupy działania, które wywiązują się ze statutowych obowiązków członkowskich  wobec Polskiej Sieci LGD);
 • przedstawiciele zarządu Polskiej Sieci LGD;
 • doradcy, którzy ze względu na pracę zawodową mogą wspierać lokalne grupy działania w nawiązywaniu kontaktów we współpracy międzynarodowej; osoby z doświadczeniem w pracy w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie podejścia LEADER w Polsce.

Działania i efekty projektu:

 • zorganizowanie wizyty studyjnej w Szwecji w dniach 17 – 19 czerwca 2019 r. dla 37 reprezentantów lokalnych grup działania i zarządu Polskiej Sieci LGD oraz pięciu doradców zewnętrznych, reprezentujących Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie wizyty zorganizowano spotkania ze szwedzkimi lokalnymi grupami działania: Höga Kusten, Mittland Plus, Gästrikebygden, szwedzką siecią obszarów wiejskich oraz z podmiotami realizującymi operacje w ramach wdrażanych wielofunduszowych lokalnych strategii rozwoju. Poruszane tematy dotyczyły:
  • aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenie partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych;
  • zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich;
  • planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Prezentowane projekty:

 • zrealizowane inwestycje ułatwiające życie mieszkańcom obszarów, na którym działa stowarzyszenia Föreningen Noramacken tj. budowa stacji paliw, sklepu oraz parkingu przy nim (obiekty zostały wydzierżawione lokalnym przedsiębiorcom);
 • projekt Landsbyggare tzw. „budowniczowie kraju”;
 • działalność stowarzyszenia prowadzącego klub tenisowy Docksta BTK w zakresie stworzenia produktu turystycznego związanego z wspinaczką na szczyt pobliskiej góry;
 • Park Kultury Mannaminne promujący dziedzictwo kulturowe i artystyczne;
 • projekt Färja dotyczący budowy przystani dla jachtów w miejscowości Söråker, której mieszkańcy kiedyś utrzymywali się z rybołóstwa, obecnie zaś z turystyki i innych gałęzi gospodarki;
 • projekt ”Naturkraft Gästrikland” (Moc w przyrodzie Gästrikland);
 • projekty realizowane w Högbo Padel, gdzie wsparcie uzyskały projekty infrastrukturalne związane z budową atrakcji turystycznych, ale również projekty dotyczące ich promocji, czy też organizacji wydarzeń na ich terenie, które wpływały na zwiększenie ruchu turystycznego.

Eksperci w trakcie prowadzonych dyskusji wskazywali uczestnikom wyjazdu na praktyczne możliwości przeniesienia szwedzkich doświadczeń na grunt rodzimy oraz wyjaśniali różnice w systemach wdrażania podejścia LEADER w Polsce i Szwecji, które mają znaczący wpływ na efektywność pracy zarówno administracji publicznej, jak i lokalnych grup działania.

 • Opracowanie wniosków z wizyty w 23 punktach, dotyczących m.in. sposobu przeniesienia doświadczeń szwedzkich lokalnych grup działania w celu sprawnego wdrażania w Polsce RLKS w kolejnym okresie programowania. Wnioski były podstawą do wypracowania przez Zarząd Polskiej Sieci LGD stanowiska dotyczącego sposobu wdrażania RLKS w Polsce w kolejnym okresie programowania, które zostało przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uwzględnienie części z postulatów pozwoli lokalnym grupom działania w przyszłym okresie programowania na efektywne wdrażanie LSR oraz przeznaczenie więcej czasu w bieżącej działalności na aktywizację mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju, co pozytywnie wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich.

Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 4 KSOW: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy między terytorialnej i międzynarodowej