Przyzagrodowy chów gęsi alternatywą dla małych gospodarstw

Partner KSOW: Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi w partnerstwie z Telewizją Polską SA Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Lokalną Grupą Działania „Północne Mazowsze” i Stowarzyszeniem NASZA KRAJNA

Budżet projektu:  228 832,77 zł (oraz wkład własny: 31 315,00 zł)

Czas trwania projektu: 19.02.2019 - 31.10.2019 

Odbiorcy projektu:

  • niezatrudnieni mieszkańcy obszarów wiejskich z gospodarstw rolnych, w tym osoby młode (do 35 roku życia – ponad 50% grupy), w liczbie 480 osób;
  • ogół społeczeństwa, w tym osoby zainteresowane prowadzeniem przyzagrodowego chowu gęsi i przetwórstwem gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz potencjalni konsumenci, w liczbie minimum 1.978.500 osób (w tym minimum 1.377.000 mieszkańców wsi i małych miast);

Działania i efekty projektu:

W ramach projektu:

  • przeprowadzono 16 szkoleń na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego. Uczestniczyło w nich 585 osób (w tym 329 osób poniżej 35 roku życia), zainteresowanych podjęciem działalności związanej z przyzagrodowym chowem gęsi. Szkolenie obejmowało tematykę z zakresu przyzagrodowego chowu gęsi oraz przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i warsztaty z przetwórstwa mięsa gęsiego. Uczestnicy szkoleń otrzymali specjalnie w tym celu wydrukowane materiały związane tematycznie z programem szkoleń. Materiały umieściliśmy w bibliotece KSOW.
  • Wyprodukowano cykl materiałów telewizyjnych pn. „Gęś na językach” (6 audycji i 6 felietonów telewizyjnych), których tematem były zagadnienia z przyzagrodowego chowu gęsi oraz przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Wyemitowano 157 audycji (o 13 więcej niż planowano), na obszarze założonych w projekcie  województw oraz w paśmie TVP3 obejmującym swym zasięgiem teren całego kraju. Oglądalność audycji wyniosła 8 771 970 widzów, w tym 5 565 360 pochodziło ze wsi i małych miast. Filmy umieściliśmy w filmotece KSOW.

Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 11 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie