„Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych – publikacja książkowa”

Partner KSOW: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Czas trwania projektu: 01.06.2019 – 31.10.2019

Budżet projektu: 21 080 zł

Odbiorcy projektu:

 • instytucje samorządowe na szczeblu wojewódzkim (jednostki odpowiedzialne za kulturę fizyczną na wsi) jako główni partnerzy i patroni sportu na wsi (dysponenci środków publicznych na kulturę fizyczną etc.);
 • podmioty trzeciego sektora (ogólnopolskie fundacje i stowarzyszenia – FWW, FDPA, FAOW itp.) jako podmioty zainteresowane tworzeniem partnerstw i pobudzaniem kapitału społecznego polskiej wsi, w których sport może odegrać ważną rolę;
 • organizacje sportowe (LZS i PZPN, TKKF, SALOS, PKOl itp.) jako podmioty potencjalnie zainteresowane usprawnianiem działań i kreowaniem efektywnych przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców wsi w sferze kultury fizycznej;
 • biblioteki i instytucje naukowe jako podmioty stanowiące podstawę systemu gromadzenia, transferu i zastosowania wiedzy naukowej w innych dziedzinach życia;
 • badacze z obszaru nauk społecznych i nauk o kulturze fizycznej, których interesują zagadnienia osadzone na polskiej wsi, w tym kwestie rozwoju obszarów wiejskich i poprawy kondycji fizycznej jej mieszkańców;
 • praktycy, popularyzatorzy i liderzy wiejskich organizacji sportowych jako osoby, które będą w stanie spożytkować na co dzień wiedzę zaczerpniętą z książki — usprawniając swoje inicjatywy oraz upowszechniając dobre praktyki w różnych środowiskach wśród mieszkańców wsi.

Działania i efekty projektu:

 • Transfer wiedzy nt. działalności wiejskich klubów sportowych w Polsce dokonał się pomiędzy ekspertem-badaczem, który jako pierwszy po 1989 wieku przeanalizował w sposób pogłębiony aktywność wiejskich klubów sportowych na obszarach wiejskich w Polsce, a środowiskiem praktyków — samorządowców, sportowców, aktywistów NGO — zaangażowanych w to, aby organizacje sportowe włączyć w proces rozwoju polskiej wsi.
 • Wydanie monografii naukowej pt. „Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych” w wersji drukowanej (200 egz.) i elektronicznej. Publikacja jest dostępna w bibliotece KSOW. Książka zawiera przykłady dobrych praktyk stosowanych przez kluby sportowe w celu aktywizacji swoich członków oraz pobudzania zasobów drzemiących we wspólnotach lokalnych. NGO oraz samorządowcy, zyskają wiedzę o tym, jak efektywnie aktywizować mieszkańców obszarów wiejskich. Dzięki uwypukleniu tematu kultury fizycznej dokonała się promocja zagadnień ściśle związanych z jakością życia na wsi oraz promocją wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego – miejsca, gdzie sport również znalazł swą niszę.
 • Efekty:
  • Zmiana polityki podmiotów samorządowych (zwłaszcza na szczeblu wojewódzkim) do wiejskich klubów sportowych — dostrzeżenie ich prorozwojowego potencjału i znaczenia w życiu społeczności wiejskich. Operacja przysłuży się do wdrażania i efektywnej realizacji nowych inicjatyw na rzecz społeczno-gospodarczego i kulturowego rozwoju polskiej wsi, których aktywnym podmiotem będą instytucje sportu wiejskiego;
  • Promocja nowych form aktywności czasu wolnego, służących poprawie jakości życia na wsi oraz wzmocnieniu postaw prozdrowotnych jej mieszkańców. Dzięki realizacji operacji powstaną skuteczne strategie rozwoju kultury fizycznej oraz strategie niwelowania zjawisk negatywnych w społecznościach wiejskich;
  • Wzmocnienie tożsamości lokalnych społeczności wiejskich i przyczynienie się do wytwarzania wokół działających tam wiejskich organizacji sportowych nowych treści kulturowych, potencjalnie nadających się do skapitalizowania na obszarach wiejskich. Na polskiej wsi pojawią się nowe zjawiska kulturowe – boisko piłkarskie stać się będzie mogło pełnoprawną przestrzenią twórczości artystycznej.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju