„Sprawny, aktywny, potrzebny – aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym”

Partner KSOW:  Gmina Dzierżoniów w partnerstwie z  Gminą Cekcyn, Gminą Gogolin, Gminą Gniewino

Czas trwania projektu: 06.05.2019 – 31.10.2019

Budżet projektu: 59 270,97 zł  (w tym wkład własny 3395,00 zł)

Odbiorcy projektu:

 • mieszkańcy gmin: Dzierżoniów, Gniewino, Gogolin, Cekcyn. Seniorzy, aktywne osoby starsze – wiejscy liderzy, sołtysi, członkowie organizacji pozarządowych i wiejskich, a także przedstawiciele lokalnych społeczności angażujący się społecznie;
 • samorządy oraz podmioty odpowiedzialne za politykę senioralną gmin biorących udział w projekcie.

Łącznie w projekcie wzięło udział ponad 100 osób.

Działania i efekty projektu:

 • wyjazd studyjny na terenie gminy Gogolin, w ramach którego odbyło się szereg spotkań w instytucjach wspierających seniorów. Spotkania były okazją do wymiany  doświadczeń pomiędzy uczestnikami:  
  • prezentacja polityki senioralnej w gminach Gogolin, Dzierżoniów, Gniewino i Cekcyn;
  • prezentacje utalentowanych seniorów i ich prac (malarstwo, haft, rękodzieło, rzeźby);
  • „Młodzi Seniorom” – prezentacja na temat działań młodzieży na rzecz seniorów w gminie Gogolin;
  • pobyt w Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku - prezentacja placówki „domu stałego pobytu dla seniorów”;
  • pobyt w  Kamieniu Śląskim - „stolicy” Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Przykład wykorzystania walorów miejscowości jako miejsca odnowy ciała i duszy seniorów w tym: prezentacja terenów rekreacyjno-sportowych, wizytacja EkoMuzeum i Izby Tradycji,spacer po „zielonym sercu” gminy Gogolin - Ogród Ks. S. Kneippa, Instytut Naukowo-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa,  Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum;  
 • publikacja, w której przedstawione zostały dobre praktyki z obszaru każdej z gmin-partnerów (Dzierżoniów, Cekcyn, Gniewino, Gogolin) w zakresie polityki senioralnej:
  • blok tematyczny: polityka senioralna poszczególnych gmin (Dzierżoniów, Cekcyn, Gniewino, Gogolin) –  zadania gmin na rzecz aktywizacji seniorów i ich realizacja;
  • blok tematyczny: działania oddolne, społeczne na rzecz seniorów na obszarze gmin-partnerów projektu, w tym działalność organizacji pozarządowych, projekty społeczne mieszkańców;
  • blok tematyczny: prezentacja podejmowanych działań aktywnych seniorów z terenu gmin-partnerów projektu – przedstawienie ciekawych aktywności, pasji i talentów.

Publikacja jest dostępna w bibliotece KSOW.


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 11 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie